GIDA PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

GIDA PAKETİ SATIN ALINACAKTIR
KADIKÖY BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇEMİZDE YAŞAYAN İHTİYAÇ SAHİBİ YURTTAŞLARA DAĞITILMAK ÜZERE GIDA KOLİSİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/212362
1-İdarenin
a) Adresi : HASANPAŞA FAHRETTİN KERİM GÖKAY 2 34721 KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425065 - 2164146718
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Kalem gıda malzemesi mal alımıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kadıköy Belediyesi Hasanpaşa Sosyal Destek Merkezi
c) Teslim tarihleri : Teslimat iki parti halinde ve eşit miktarlarda yapılacaktır. 1. parti sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde (10. gün tatil gününe denk geliyorsa bir sonraki işgünü süreye dahil edilir) teslim edilecektir. 2. parti idarenin, en az 10 gün önceden haber vermek koşuluyla, belirlediği bir tarihte yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyonu Odası (Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:2 Kadıköy/İstanbul)
b) Tarihi ve saati : 12.07.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif vermiş oldukları bütün gıda malzemelerinin birer numunesini teklifleri ile birlikte idareye sunacaktır. İstekliler tarafından numunelerle birlikte vermiş oldukları numunelerin listesi de (malzemenin adı, miktarı ve markasını içerecek şekilde) 2 nüsha olarak hazırlanacak ve ihale komisyonuna sunulacaktır. İhale komisyonu kontrol ettikten sonra numuneleri tutanakla teslim alacaktır. 2 nüsha hazırlanan tutanağın bir nüshası istekliye vereilecek, bir nüshası ise ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.
İhale komisyonu numunelerin ambalajlarını ve malzemeleri kontrol edecektir. Elle ve gözle yapılan muayene sonucunda yeterli görülmeyen numuneleri sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak, yeterli olup olmadığı konusunda şüphe uyandıran numuneler ise laboratuvar muayenesi için Hıfzısıhha Enstitüsüne gönderilecektir. Laboratuvar muayenesi ile ilgili tüm giderler isteklilere aittir.
Teknik kriterleri karşılamayan ürünleri teklif eden isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kadıköy Belediye Başkanlığı 5. Kat Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bürosu (Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:2 Kadıköy/İstanbul) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyonu Odası (Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:2 Kadıköy/İstanbul) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı