CAFERAĞA SPOR SALONU ÖNÜNDE BULUNAN SERVİSLİ BÜFE KİRAYA VERİLECEKTİR

NO:75/1

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

 

            Caferağa Spor Salonu önünde bulunan servisli Büfe  2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle  3 yıllığına 19.11.2019 Salı  günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  19.11.2019  tarihinden bir gün öncesi 18.11.2019 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

 

İŞİN TÜRÜ          AYLIK MUH.BED        GEÇİCİ TEMİNAT    ŞARTNAME BEDELİ   Servisli Büfe           18.400.00.- TL/ay+KDV.        19.872,00.- TL.               1.000.00.- TL.                                                                                                                           

İHALE GÜN VE SAATİ

  19.11.2019  Saat 14.00’da

                                                         

 

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Kanuni ikametgah, (onaylı)

b) Nüfus sureti, (onaylı)

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,

d) Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,       

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g)Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

h)İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

ı)İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kafe,kafeterya,büfe v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.

i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı