BİLGİSAYAR, YAZICI, TARAYICI, PROJEKSİYON CİHAZI VE ÇEVRE BİRİMLERİ İLE DONANIM EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

BİLGİSAYAR, YAZICI, TARAYICI, PROJEKSİYON CİHAZI VE ÇEVRE BİRİMLERİ İLE DONANIM EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR
KADIKÖY BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİLGİSAYAR ,YAZICI,TARAYICI,PROJEKSİYON CİHAZI VE ÇEVRE BİRİMLERİ İLE DONANIM EKİPMANLARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/232385
1-İdarenin
a) Adresi : HASANPAŞA FAHRETTİN KERİM GÖKAY 2 34722 KADIKÖY KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000/1363 - 2164143858
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : BİLGİSAYAR : 222 ADET ,YAZICI : 50 ADET ,TARAYICI : 20 ADET ,PROJEKSİYON CİHAZI : 5 ADET VE ÇEVRE BİRİMLERİ İLE DONANIM EKİPMANLARI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kadıköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ,; Mal teslimi idarenin isteğine göre peyder pey yapılacak olup ,idarenin talebini yazılı beyanından itibaren bilgisayar donanımları üç (3) iş günü, çevre birimleri 1 iş günü içerisinde , Bilgi İşlem Müdürlüğü’ ne teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy/İSTANBUL 34722
b) Tarihi ve saati : 05.06.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1-Tüm ürünlerin garanti süreleri teknik şartnade belirtilmiş olup, en az 2 yıldır.
2-Masaüstü Bilgisayar Tip-3 için; Teklif edilen bilgisayarlar için üretici firmanın anlaşmalı olduğu veya kendisine ait 7 coğrafi bölgede bulunan servis istasyonlarına ait servis merkezleri listesi teklif dosyasında sunulmalıdır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Masaüstü Bilgisayar Tip-3 için; TS 12498 Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Bilgisayar ,Yazıcı ,Tarayıcı v.b. satışı yapmış olmak.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kadıköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı