SUADİYE MAHALLESİNDE 2 ADET DÜKKAN KİRAYA VERİLECEKTİR

 İ L A N
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI            Kadıköy Suadiye Mahallesi Suadiye Camii Sokak 114 pafta, 1268 ada, 1 parselde bulunan 2 adet dükkan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma suretiyle 3 yıllığına 21.06.2016 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde ihale yoluyla kiraya verilecektir.
           İhaleye katılacak şahıs ya da şirketler, son başvuru tarihi ihale günü olan 21.06.2016 tarihinden bir gün öncesi 20.06.2016 günü mesai saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını, ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne teslim etmek zorundadır.


İŞİN TÜRÜ                 AYLIK MUH.BED.              GEÇİCİ TEM.              ŞART.BED.        SAAT

5 Nolu Dükkan
Sanat Atölyesi            1.520,00 TL.+KDV              1.641,60 TL.                220,00 TL.         14:00
6 Nolu Dükkan
Sanat Atölyesi            1.560,00 TL.+KDV              1.684,80 TL.                220,00 TL.         14:00


İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER:

a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)
b) Nüfus Sureti, (Onaylı)
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) 5-6 nolu dükkanlar için İcra edilen sanat dalı ile ilgili eğitim alındığını gösteren belge,
g) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
h) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması,
(Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik
edilmiş bulunacaktır.)
ı) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi ve
yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi


 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı