Sıfır Atık Ekipman Mal Alımı

 

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sıfır Atık Ekipman Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 2021/643347

1.İdarenin

a) Adresi                                           :HASANPAŞA FAHRETTİN KERİM GÖKAY CADDESİ 34722 KADIKÖY/İSTANBUL

b)  Telefon ve faks numarası           :  2165425000

c) Elektronik Posta Adresi                : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)                       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2.İhale konusu malın

a)Niteliği Türü ve Miktarı                 : 21 Adet Mobil Atık Getirme Merkezi, 4 Adet Geri Dönüşüm Kumbarası, 1 Adet Kompost Makinesi bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri                                         : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün göstereceği yerlere teslim edilecektir.

c)Teslim tarihi                                       : Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde istenen 21 Adet Mobil Atık Getirme Merkezini, Kompost Makinesini ve 4 Adet Geri dönüşüm kumbarasının tamamını kabullerini yaptırarak İdarenin belirteceği adreslere teslim edilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler ise yüklenici tarafından İdarenin bildirmesine müteakip 2 gün içerisinde teslim alınacaktır.

 

3.İhalenin

a)Yapılacağı Yer                                 : Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyon Odası ( Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy/İstanbul )

b) Tarihi ve saati                                : 12.11.2021 - 11:00

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.

Üretim kapasite raporu düzenlemesi:

 

İstekliler, yıllık en az 50(elli) adet atık kumbarası ürettiğine dair kapasite raporunu teklif zarfı içerisinde sunacaktır.

4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılacak istekliler, ihale konusu ürün numunelerinin fotoğraf ve teknik çizimlerini içeren dokümanları teklif mektubu içerisinde sunmak zorundadır.

 

4.4 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu ve/veya özel sektörde gerçekleştirilmiş yer altı ve/veya yer üstü atık konteyneri mal alımı işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7.İhale dokümanının görülmesi:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyon Odası (Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy/ İstanbul ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer Hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı