MEDİKAL MALZEME ALIMI

MEDİKAL MALZEME SATIN ALINACAKTIR
KADIKÖY BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MEDİKAL MALZEME ALIMI, alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/181030
1-İdarenin
a) Adresi : HASANPASA KURBAGALIDERE CAD. 24 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000/1707 - 2164146712
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
154 Kalem Medikal malzeme alımı, mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA BAĞLI DR.RANA BEŞE SAĞLIK POLİKLİNİĞİ
c) Teslim tarihi : İdarenin isteği doğrultusunda pey der pey talep edilen malzemeler Muayene kabul komisyonu tarafından teknik şartnameye uygunluğuna bakılarak teslim alınacaktır.İdarenin talebi doğrultusunda istenen malzemeler Yüklenici tarafından en geç 7 (yedi) takvim günü içinde Dr.Rana BEŞE Sağlık Poliklliniği' ne teslim edilmelidir. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacaktır. Teslim sırasında yüklenici firmadan yetkili en az bir kişi mutlaka bulunacak, kargo elamanlarının bırakıp gittiği malzemeler kabul edilmeyecektir. Malzemelerin depoya istiflenmesi yükleniciye aittir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI 4.KAT A BLOK İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI HASANPAŞA/KADIKÖY/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.06.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye teklif veren firmalar ‘’TC İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’’ na kayıtlı olduklarını belgeleyeceklerdir.
2-Tıbbi malzemeler ‘’ TC İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’’ na kayıt edilmiş tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzeme üreticisi ve/veya ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden teklif edilen tıbbi malzemelerin ‘’ TC İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’’ tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası ve marka adı teklif zarfında sunulmalıdır.
3-T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt zorunluluğu bulunmayan malzemeler için istekli tarafından kapsam dışı olduğunu kanıtlayan belgeler sunulmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Aşağıda belirtilmiş olan numuneler İstekli tarafından tekliflerle birlikte sunulmalıdır.
20.Kısım Branül no:22, 22.Kısım Enjektör 2 cc Yeşil Uçlu, 33.Kısım Vakumlu Tüp İğne Ucu Yeşil 21 G, 49.Kısım Elektrod Ekg Dispossable Erişkin,67.Kısım Baskı Kağıdı (100 mmx20 m ultrason cihazı için),69.Kısım Eko Kağıdı 110x18 m.70.Kısım  Ekg kağıdı A4 boyutunda, 99.Kısım Sütur ipek 3/0 75 cm. (22 mm 1/2 yuvarlak uçlu) 100.kısım Stür prolen 4/0 75 cm. 16 mm. 3/8 keskin uçlu,129.kısım entübasyon tüpü No:4,5 spiralli kaflı
Teslim edilen numuneler ayrı ayrı paketlenmeli ve üzerine, firma ismi ile Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki sıralama baz alınarak sıra numarası verilmeli ve malzemenin adı yazılmalıdır.
Teklif edilen tüm malzemelerin  Teknik Şartnameye uygun cevaplarını ve açıklamalarını içeren dökümanlar Teklif zarfıyla birlikte ihale komisyonuna sunulmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI 4.KAT A BLOK İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI HASANPAŞA/KADIKÖY/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı