KADIKÖY CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ ZEMİN KATINDA BULUNAN PASTA –CAFE DÜKKANI 5 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ


E R T E L E M E  İ L A N I             Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi zemin katında bulunan Pasta –Cafe Dükkanı 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına kiraya verilmek üzere 26.04.2018 Perşembe günü saat 14.00’da yapılan ihaleye katılımcı olmadığından 15 gün süreyle pazarlığa bırakılmasına, pazarlık ihalesinin aynı şartlarla 03.05.2018 Perşembe günü saat 14:00’de yapılmasına, ihalenin yapılmaması halinde pazarlığın 08.05.2018 Salı günü saat 14:00’de yapılmasına karar verilmiştir.
            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 03.05.2018 tarihinden bir gün öncesi 02.05.018 günü, ertelenmesi halinde ihale günü olan 08.05.2018 tarihinden bir gün öncesi 07.05.018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.İŞİN TÜRÜ          AYLIK MUH.BED              GEÇİCİ TEMİNAT           ŞARTNAME BED.             SAAT
Pasta-Cafe          45.000,00TL+KDV            81.000,00TL                     1.000,00TL              14:00
Dükkanı


İSTENİLEN BELGELER
a) Kanuni ikametgah, (onaylı)
b) Nüfus sureti, (onaylı)
c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kafe, kafeterya, büfe v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.
i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı