KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


                Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 286 pafta, 2372 ada, 6 parsel sayılı, 346,00 m² sahalı taşınmaz (imar durumu dosyasındadır) ile Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 286 pafta, 2372 ada, 12 parsel sayılı, 204,00 m² sahalı taşınmazlar (imar durumu dosyasındadır) Kat Karşılığı İnşaat yaptırılarak değerlendirilecek ve yapılacak inşaat % 60 Kadıköy Belediyesine % 40 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülecektir. 5.603.000,00.- TL Muhammen Bedel üzerinden Kadıköy Belediyesine kalacak 1.245,00 m² net daire alanının kabulü ve bu alanın sabit kalması koşuluyla teklifler 378.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 01.09.2015 Salı günü saat:14:00’ de yapılacak ihale, ihale şartnamelerinde yapılması gereken değişiklikler nedeniyle iptal edilmiştir.
              Söz konusu taşınmazların 5.603.000,00.- TL Muhammen Bedel üzerinden Kat Karşılığı İnşaat yaptırılarak değerlendirilmesi ve mevcut İmar Durumu şartlarına göre yapılacak inşaatın % 60 Kadıköy Belediyesine, % 40 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi esasına göre Emsal Kullanım Alanının kabulü ve tekliflerin 378.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre 17.09.2015 Perşembe günü saat:14:00’ de yeniden ihaleye çıkarılmasına karar verilmiştir. Geçici teminat 168.090,00.-TL, dosya satış bedeli 1.000,00.TL’ dir.
Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taşınmaz mal kat karşılığı inşaat yaptırılması ve yapılacak inşaatın %60 Kadıköy Belediyesine %40 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi işinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 17/09/2015 Perşembe günü, saat 14:00’de Fahrettin Kerim Gökay Caddesindeki No:2 Kadıköy – İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince yapılacaktır. Şartnamelerdeki kayıtlar uyarınca ihale edilecek olan kat karşılığı inşaat yaptırılması işine ait şartnamelere ilişkin dosyalar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnamelere havi dosya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar 1.000,00.-TL bedel karşılığında alınabilir.
İsteklilerin;
a- Kanuni ikametgah, (onaylı)
b- Nüfus sureti, (onaylı)
c- Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı ve halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge,
d- Vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi,
e- Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı bulunduğunu tespitine ilişkin belgeler,
f- Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması ( Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olacaktır),
g- İsteklilerin ortak girişim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
h- Muhammen bedelin %3 ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde alınacaktır.)
ı- Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekmektedir.

- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı