POL?KL?N?K H?ZMETLER?

 

VETER?NER ??LER? MÜDÜRLÜ?Ü HAYVAN SA?LI?I VMERKEZ?

Müdürlü?ümüz bünyesinde yer alan Hayvan Sa?l??? Merkezimizde sokak hayvanlar?n?n rehabilitasyonu ve zoonoz hastal?klarla (Hayvanlardan hayvanlara ve insanlara geçen hastal?klar) mücadele kapsam?nda sahipli-sahipsiz tüm evcil hayvanlara muayene, te?his, tedavi, a??lama, ameliyat, kay?t, mikroçiplendirme gibi hizmetler verilmektedir. 2 Adet muayenehanesi, 2 adet ameliyathanesi, acil müdahale ve post-operatif bak?m üniteleriyle merkezimizde 3 adet veteriner hekim, 1 adet veteriner sa?l?k teknisyeni ve 3 adet yard?mc? personel görev yapmakta, hafta içi hergün ortalama 4 operasyon (özellikle k?s?rla?t?rma ameliyatlar?) ba?ar? ile yap?lmakta, yine günlük merkezimize getirilen onlarca evcil hayvan muayene edilerek tedavileri sa?lanmaktad?r.


EV HAYVANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI

Kad?köy Belediye Meclisimizin 15.10.2008 tarih, 2008/158 say?l? karar? gere?i , ?lçemiz dahilindeki sahipli ev ve süs hayvanlar?na (kedi-köpek için )sahipleri taraf?ndan mikroçip takt?r?lmas? zorunlu hale getirilmi?tir. Mikroçiplenmi? ve ilk kuduz a??lar? yap?lm?? kedi ve köpek sahipleri hayvanlar?na ait kimlik kartlar? (a?? kartlar?) ile Belediyemizin Hasanpa?a merkez binas?na ba?vurduklar?nda elektronik ortamda kay?t alt?na al?narak kimliklendirilmekte ve ayr?ca hayvan?n?z?n boyun tasmas?na tak?lmak üzere, üzerinde kay?t numaras? olan bir marka verilmektedir.

Marka ve Mikroçip bedeli 25,00 TL’dir.


Adres :
Ac?badem, Ac?badem Cad. No:15 Dinçer Apt. Kad?köy-?ST.
Ayr?nt?l? Bilgi için Tel : 0 216 325 17 32