EVLEND?RME

 

GEREKL? BELGELER ÜCRET TAR?FES? ADRES VE TELEFON NUMARALARI

EVLEND?RME DA?RES?
FOTO?RAFLARI

 

EVLEND?RME SALONLARIMIZIN BO? SAATLER? ?Ç?N TIKLAYIN

Evlilik ba?vurusunda gerekli belgeler;

18 ya??n? dolduran ve çiftlerden birinin Kad?köy'de ikamet etmesi  durumunda evlendirme ve izin belgesi ba?vurusunda a?a??daki belgeleri getirmeleri yeterlidir.?kamet adresi Nüfus Müdürlü?ü Adrese dayal? KPS de(kimlik payla??m sistemi.MERN?S) kayd? olmal?d?r. KPS de ikametgah kayd? olmayanlar?n Nüfus Müdürlü?üne ba?vurmalar? gerekmektedir.

1. Çiftlerin en son medeni hali i?lenmi? TC kimlik no'lu  resimli nüfus cüzdanlar? asl? ve fotokopileri.TC kimlik no'lu olmayan, y?pranm??,so?uk damgas? belli olmayan nüfus cüzdanlar? kabul edilmeyecektir.NÜFUS CÜZDANLARI DI?INDA K? K?ML?KLER YASA GERE??NCE KABUL ED?LMEMEKTED?R.

Müracaat s?ras?nda taraflar foto?rafl? nüfus cüzdanlar?n? göstermek zorundad?rlar. Foto?rafl? nüfus cüzdan? gösterilmedi?i takdirde evlendirme memuru müracaat? kabul etmez. (Evlendirme Yönetmeli?i Md.18)

2.  6'?ar adet  vesikal?k resim.Resimler renkli ve ön cepheden ba? aç?k,inkilap ilkelerine uygun olarak sivil giysilerle çekilmi? olmas? ve ki?inin son halini göstermesi bak?m?ndan son 6 ay içerisinde çekilmi? olmas? gerekir. Kad?nlar?n al?n,çene ve yüzleri aç?k olmak ?art?yla ba?örtülü foto?raflar? kabul edilir. FOTOKOP? VE KOPYA RES?MLER  GEÇERS?ZD?R.BU G?B? RES?MLER KES?NL?KLE KABUL ED?LMEZ

3. Aile Sa?l?k Hekiminizden al?nan EVLENME SA?LIK RAPORU (AKDEN?Z ANEM?S? DAH?L) (raporlar imzal? ve ka?eli olmal?d?r.)
NOT: EVLENME SA?LIK RAPORUNDA AYRICA AKDEN?Z ANEM?S? TARAMASI YAPILMI?TIR.YAZISI A?LE HEK?M? TARAFINDAN ONAYLANACAKTIR.

Not: Aile Sa?l?k Hekiminizi http://sbu.saglik.gov.tr/sbahbs/ adresinden ö?renebilirsiniz.

NOT: Ya? sorunu,iddet müddeti,yabanc? evlilik gibi durum varsa AYRICA ek olarak a?a??daki belgeler istenir.

4. 17 ya??n? tamamlayan erkek ve kad?n velinin izni,veli yoksa vasi veya vesayet makam?n?n izni ile,16 ya??n? dolduran kad?n ve erkek hakimin izni ile evlenebilir.Veli izni noterden tasdikli olmal?d?r.Veli (anne baba) biri ölmü? ise ölümü nüfus kayd? ile belgelenecektir.

5. Bo?anm??,evlili?in butlan?na hükmedilmi? veya kocas? ölmü? kad?n,bo?anma veya evlili?in butlan?na dair mahkeme karar? veya kocas?n?n ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez.Ancak kad?n 300 günlük süre dolmadan önce do?um yapt??? veya mahkemece bu sürenin k?salt?lmas?na veya kald?r?lmas?na karar verildi?i takdirde,kad?n için bekleme süresi ortadan kald?r?l?r.4721 say?l? T.M.K. 132 md. ve evl.yönetmeli?i 15/c md. NOT: Aile Mahkemesi karar?n?n kesinle?tirilmesi zorunludur.?DDET MÜDDET? HESAPLAMA ?Ç?N TIKLAYINIZ

6.Yabanc?lar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri taraf?ndan ki?inin ad?n?,soyad?n?,anne baba ad? ile do?um tarihini,medeni halini (bekar,bo?anm??,dul gibi) ve evlenmesine engel halinin bulunup,bulunmad???n? gösterir ?ekilde düzenlenerek verilmi? ve  usulune göre tasdik edilmi? olan belge, evlenme ehliyet  belgesi kabul edilir.Evlenme Yönetmeli?i 20.md   

YABANCI  EVL?L?KLERDE V?ZE PROBLEM?,KAÇAK OLANLARIN MÜRACAATLARI (?Z?N BELGEL? OLSA DAH?) KABUL ED?LMEYECEKT?R.

Di?er durumlar;

7. Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen aday?n vekalet vermesi zorunludur.Bunun için noterden ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEK?L? ve EVLENECE?? K???N?N  tam kimli?i ile evlenme i?lemlerinin yürütülmesi için verilmi? oldu?u aç?kça belirtilmesi ?artt?r.Evlendirme yönetmeli?i madde 17.Vekaletnamede ki?ilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onayl? olmal?d?r. ÖZEL VEKALETNAME ÖRNE?? ?Ç?N TIKLAYINIZ.

8.Kay?t ve müracaatlar sabah 08.30-11.45 ö?leden sonra 13.00-15.30 aras?d?r.

9.Evlenme beyannameleri ve di?er doldurulmas? gereken belgeler sistemimizden ç?kt? olarak al?nmaktad?r.Çiftler sadece imzalayacaklard?r.

NOT:KADIKÖY'DE OTURANLARIN ?KAMETGAH,EVLEND?RME EHL?YET BELGES?  adrese dayal? KPS sisteminden Evlendirme dairemiz taraf?ndan temin edilmektedir.


Mal ayr?l??? talebi olanlar?n, noterden yapt?rm?? olduklar? MAL AYRILI?I SÖZLE?MES? müracaat dosyas?na koyulur.

K?zl?k soyad?n? kullanmak isteyenler,Evlendirme memuruna kay?t  an?nda söylemeleri gerekmektedir; soyad? dilekçe sistemden ç?kt? olarak al?nmakta olup Evlendirme memurunun önünde imzalanacakt?r

KADIKÖY'DE ?KAMET ETMEYENLER ?KAMET ETT?KLER? YER EVLEND?RME DA?RES?'NDEN  ?Z?N BELGES? ALARAK EVLEND?RME DA?REM?ZE BA?VURAB?L?RLER.ÖRNEK; kad?n Avrupa yakas?,erkek Anadolu yakas?nda ikamet ederse ikisi beraber Avrupa yakas? evlendirme memurlu?una veya Anadolu yakas? evlendirme memurlu?una birlikte ba?vuracaklard?r.AYRI ?LLERDE OLSALAR B?LE Ç?FTLER?N B?RL?KTE MÜRACAATLARI ZORUNLUDUR.

Kad?köy Evlendirme Dairesi d???n da nikah k?yd?rmak isteyenler Kad?köy'de ikamet etmesi durumunda istenilen evraklar?n eksiksiz olmas? halinde ?Z?N BELGES? verilir.

Evlenme ?zin Belgesi
Madde 22-Dosyan?n incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmad??? ve belgelerinin de tam oldu?u tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir.
Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt d???nda evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayr?ca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaks?z?n evlenebilirler

MÜRACAAT EVRAKLARI, ALINDI?I TAR?HTEN ?T?BAREN 6 AY SÜRE ?LE GEÇERL?D?R. NOT: EVRAK GEÇERL?L?K SÜRES? 180 GÜN OLARAK HESAPLANACAKTIR 

Yabanc? Uyruklu Vatanda?lar için al?nacak belgeler hakk?nda Evlendirme Dairemizin  0216 542 50 02  no'lu telefonlardan bilgi al?nabilir. 

?stenilen evraklar tamamland?ktan sonra gün için müracaat edilecektir.Eksik evrakla müracaat yasa gere?i kabul edilmemektedir.

Müracaat edildikten sonra en erken gün varsa 3 gün sonraya gün verilmektedir.Müracaat tarihinde yasa gere?i evlilik akdi yap?lmamaktad?r.

EVL?L?K BA?VURU EVRAKLARI DÜZENLEND??? TAR?HTEN ?T?BAREN 6 AY (180 GÜN) SÜRE  ?LE GEÇERL? OLDU?UNDAN  ?STEN?LEN  N?KAH GÜNÜ BU TAR?H ARALI?INI  GEÇMEYECEKT?R.

10 N?SAN 2013 ÇAR?AMBA GÜNÜNDEN ?T?BAREN N?KAH KAYIT VE GÜN VER?LMES? : GEREKL? BELGELER?N 6 AY ( 180 GÜN) GEÇERL?L?K SÜRES?NDE OLACAKTIR.?STEN?LEN N?KAH GÜNÜ TABLOSUNDAN MÜRACAAT TAR?H?N? Ö?RENEB?L?R GEREKL? BELGELERLE B?RL?KTE GELEB?L?RS?N?Z.

 ?STEN?LEN N?KAH GÜN SORGULAMASI ?Ç?N TIKLAYINIZ.

   

 

 

 

 ?ahitlik ?artlar? : Evlendirme Yönetmeli?i
Madde 28- ?ahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olmak ve tan?kl?k etti?i ki?iyi tan?mak ?artt?r.
 
Görü?leri itibar?yla mümeyyiz olmad?klar? ve evlenecek taraf? tan?mad??? anla??lanlar ?ahitlik yapamazlar. ?ahit, evlenme iste?ine ait iradelerin aç?klanmas?na dair bildirimlerin serbestçe yap?ld???na, tan?kl?k etti?i ki?inin kimli?inin do?rulu?una ve akdin yap?ld???na ?ahittir.

 NOT: ?ahitlik yapacaklar?n T.C kimlik nolu nüfus cüzdan? veya ehliyetlerinin olmas? ve istenildi?inde gösterilmesi zorunludur