SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

             

FAALİYET ALANLARI

• Müdürlüğümüz, halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür,sanat ve sportif etkinlikleri arttıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, kadınlar, gençler,çocuklar, yaşlılar ve engellilerden oluşan dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek , gerekli yardımları yapmakla yükümlüdür.
• Kırsal kesimden gelen insanlarımızın kente entegre edilmesi amacıyla aile çocuk engelli yaşlı kadın ve gençlere yönelik sosyal faaliyetlere öncelik vermek ve yardım yapmak ve bu konuda Kadıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile koordinasyon kurarak ilçemizde sosyal yardımdan yararlananların envanterini çıkarmak,
• İlçemizin gelir ve eğitim düzeyi yeterli olmayan kesimine kamu kurumları (Kaymakamlık, Halk Eğitim Merkezi, Milli Eğitim müdürlüğü gibi) ve sivil toplum kuruluşları ile Üniversiteler ile işbirliği yaparak meslek edindirme eğitimleri vermek, eğitimleri başarıyla tamamlayanları İŞKUR ile işbirliği yaparak istihdamı özendirmek ve yönlendirmek için projeler yapmak ve uygulamak,
• İlçemizde yaşayan dar gelirli kişilerin el emeği ürünlerini değerlendirmek için Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yaparak kadın emek pazarında pazarlanacak koşulları oluşturmak,
• Çok yoksul vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için aşevi çalışmalarını sağlamak,
• Ulusal ve uluslar arası haftalarda etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlara katkı vermek ayrıca işbirliği içinde organizasyonlar düzenlemek,
• Üniversiteler, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk eğitim merkezleri ve diğer eğitim kurumları ile diyalog içerisinde çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek,
• Kadın konuk evi ve çocuk evi gibi sosyal yaşama katkı veren merkezler açmak ve yürütmek,
• Sokakta yaşayan veya risk altında olan çocuklar için diğer kamu kurumları Üniversiteler ve STK`lar ile işbirliği yaparak projeler oluşturmak,
• Sosyal projeleri yürütülmesinde sivil toplum örgütleri, üniversiteler,odalar ve kamu kurumları ile işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek gerektiğinde Avrupa birliği veya ulusal ve uluslararası fonlarının kullanımında pilot veya destekçi olarak katkıda bulunmak,
• Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik yaz spor okulları açmak ve ders yılı içinde ilköğrenim ve lise öğrencilerinin başarılarını arttırmak için destek sağlayıcı projeler uygulamak,
• Özürlü vatandaşlarımıza yönelik merkezler açmak ve buna bağlı projeler geliştirmek,
• Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak, ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,
• 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.

                       MÜDÜRLÜĞE BAĞLI BİRİMLERİMİZ

                         


MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ İLGİLENDİREN KANUN VE YÖNETMELİKLER 

1-5393 Sayılı Belediye Kanunu,

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/a ve b maddeleri,(Kadın Konuk Evi İç Hizmet Yönergesi dayanağı)

3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 60/i ve p maddeleri ,(Kadın Konuk Evi İç Hizmet Yönergesi)

4-4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun bu kanun hakkında yönetmelik,(Kadın Konuk Evi İç Hizmet Yönergesi dayanağı)

5-4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda 5636 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik,(Kadın Konuk Evi İç Hizmet Yönergesi dayanağı)

6-”Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca açılan Kadın Konuk Evleri Yönetmeliği(Kadın Konuk Evi İç Hizmet Yönergesi dayanağı)

7-İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği,

8-5378 Sayılı Özürlüler Kanunu,

9-Engellilerin İstihdamına Yönelik Tüzük,

10-Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik,

11-Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği,

12-Bakıma Muhtaç Özürlülere yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

13-Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

14-5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,

15-02.09.1990 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi,

16-4857 Sayılı İş Kanunu,

17-Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

18-Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönergesi,

19-19422 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyesinde açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik,

20-Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım İle Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

21-Yerel Yönetimlere ait Huzurevleri(15.maddeye göre) Yönetmeliği,

22-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile ilgili Yönetmelik,

23-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği,

24-2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasası Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği