İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Proje müellifleri, iş takipçileri ve vatandaşların Proje Tasdik Bürosu ve Statik Bürodaki işlemleri ile ilgili görüşmeleri saat 13.00-17.00 arasında yapılacaktır.
Proje Tasdik Bürosu ve İmar Durumu bilgilendirmeleri ise saat 08.00-17.00 arası Bilgilendirme Odası’nca yapılacaktır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

EROL ÖZYURT

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, yürürlükteki yasalara uygun olarak kentsel alan standartlarına uygun, yaşanabilir kentsel çevreler oluşturularak Kadıköy’de yaşayanlara sunulması amacıyla ilçemizdeki konut alanları, ticaret alanları, sosyal ve kültürel alanlar ile spor-rekreasyon alanlarının planlanması ile bu alanlardaki uygulamaları kapsayan kentsel planlama faaliyetlerini yürütmektir.

Müdürlüğün İdari Yapısı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde vatandaşa hizmet veren bürolara ulaşmak için 216.542 50 00 telefon numarasından bürolarını arayabilirsiniz.

BİRİMLER DAHİLİ TELF. NO
Müdür 1324
Müdür Yardımcısı 1317
Evrak Kayıt Bürosu 1345-1355
Planlama Bürosu 1311-1312-1314-1315-1375-1384
Durum Bürosu 1349-1351-1318-1319
Harita ve Numarataj Bürosu 1305-1300-1306-1307-1377-1387
Kent Bilgi Sistemi Bürosu 1304-1350
Proje Tasdik ve Ruhsat Bürosu 1370-1322-1323-1369-1372-1397
Makine Elektrik Bürosu 1396-1398
Koruma Uygulama ve Denetim (KUDEB) Bürosu 1343-1373-1374-1385-1386
Statik Büro 1321-1354-1367-1395

PLANLAMA BÜROSU

Planlama Bürosu; yürürlükteki mevzuatı esas alarak şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararını koruma ilkesini gözönünde bulundurarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Planlama Bürosu tarafından yapılan işlemler:
• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanarak Başkanlığımıza gönderilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve Tadilatları Başkanlığımızca incelenir, Başkanlık veya ilgili kurullarca konular tespit itiraz edilerek gerekli görüldüğünde dava açılması, Planların ilgili bürolara dağıtımlarının yapılması,
• 5216 sayılı yasa kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve/veya Tadilatları doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatlarının ve/veya yürürlükteki Uygulama İmar Planlarının Revizyonunun hazırlanması,
• Başkanlığımızca ve/veya ilgililerince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Tekliflerine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi, bu Plan Tadilatı Tekliflerinin onaylanmasıyla ilgili işlemlerin yürütülerek onay süreci tamamlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatlarının ilan edilerek askı işlemlerinin yürütülmesi,
• Askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili karar alınmak üzere Kadıköy Belediye Meclisi’ne sunulması, Kadıköy Belediye Meclisince değerlendirilerek alınan kararlardan olumlu bulunanlar gereği yapılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilir. 1/1000 ölçekli Plan onaylanma süreci aynen tekrarlanır. Yapılan itirazlardan olumsuz bulunanlar hakkında ilgililerine bilgi verilmesi,
• 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara açılan davalara ilişkin olarak Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bilgi ve belgelerin gönderilmesi,
• Kişi ya da kurumlar ile Belediyemizin diğer birimlerinden iletilen taleplerle ilgili işlemlerin yapılması,
• Eski Eserler ve Koruma Planları: Koruma Bölge Kurulu kararlarına göre uygulama yapılır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tespit ve/veya tescili yapılan korunması gerekli yapılar/alanlarla ilgili Kurul Kararları İmar Planı değişikliği gerektiriyorsa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına aktarılır ve 1/1000 ölçekli Plan onaylanma aşamasından geçirilir. Bunun yanında; yine Koruma Bölge Kurulu tarafından ilan edilen Sit Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Başkanlığımıza gönderilmesinden sonra 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlanır ve 1/1000 ölçekli Plan onaylanma aşamasından geçirilir.

Planlama Bürosunca Vatandaşa Sunulan Hizmetler:
1. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak ilgilisince verilen 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi (başvuruda istenen belgeler)
2. 1/1000 ölçekli plan tadilatına askı süresinde yapılan itirazlar
Dilekçe ile başvurulacaktır. (TC kimlik numarası bulunması zorunludur)
3. Askı süresi dışında 1/1000 ölçekli plan tadilatına yönelik dilekçeler
Dilekçe ile başvurulacaktır. (TC kimlik numarası bulunması zorunludur)
4. Yazılı dilekçeler ile yapılan müracaatlar
Dilekçe ile başvurulacaktır. (TC kimlik numarası bulunması zorunludur)
5. e-posta ile yapılan müracaatlar
E-Posta ile verilen Dilekçe (TC kimlik numarası bulunması zorunludur)
6. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu doğrultusunda e-posta veya yazılı dilekçeler ile yapılan müracaatlar
Dilekçe ile başvurulacaktır. (TC kimlik numarası bulunması zorunludur)
7. Trafo yapılması talebine ilişkin dilekçeler ile yapılan müracaatlar
Dilekçe ile başvurulacaktır. (TC kimlik numarası bulunması zorunludur)

DURUM BÜROSU

Durum Bürosu tarafından yapılan işlemler;
• Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin / yazılarının incelenerek, dilekçe / yazılarına yanıt verilmesi,
• Parsellere, imar planlarına uygun ve imar yönetmeliğine göre imar durumu düzenlenmesi; geçici inşaat talebi olan parsellere gerekli “ Başkanlık Onayı” alınarak, Encümen Kararı alınmak üzere, Encümene takdim edilmesi ve imar durumu düzenlenmesi,
• Geçici inşaat şerhlerinin kaldırılması için yazışmaların yapılması; vatandaşların şifahi yada mail yolu ile iletilen sorularına karşılık imar durumu ve plan hakkında bilgi verilmesidir.

Durum Bürosunca Vatandaşa Sunulan Hizmetler:
1. İmar durumu düzenlenmesi (başvuruda istenen belgeler)
2. Yazılı imar durumu bilgisi verilmesi - Dilekçe (TC kimlik numarası zorunludur)
3. Geçici inşaat için imar durumu istenilmesi (başvuruda istenen belgeler)

HARİTA ve NUMARATAJ BÜROSU

Harita Bürosu tarafından yapılan işlemler;
Belediye Kanunu ve İmar mevzuatı gereği, imar plan uygulamaları olarak:
• Tevhit, ifraz, yola terk, yoldan ihdas, irtifak hakkı tesisi veya terkini, inşaat istikamet rölevesi, kot-kesit belgesi, kontur gabari
• Kamulaştırma işlemlerinin teknik çalışmaları,
• İnşa edilmesi planlanan yol ve alt yapı tesislerinin, park ve bahçe düzenlemelerinin arazi çalışmalarının projelendirilmesi,
• İmar planlarının hazırlanması için gerekli halihazır haritaların revizyonu,
• Kadastro paftalarının güncelleştirilmesi,
• Gerektiğinde İmar Kanununun 18. maddesinin uygulanması ve daha önce yapılan şuyulandırmalardan çıkan sorunların çözümlenmesi, ipoteklerin kaldırılması,
Numarataj Biriminde ise;
• İlçemiz sınırları içindeki cadde – sokak isimlerinin tamamlanması, güncellenmesi ve cadde ile sokakların yer aldığı paftaların güncellenmesi,
• Mahalle ayrımı ve mahalle sınırlarının tespiti ve gerekiyorsa 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi uyarınca yeniden düzenlenmesi,
• Cadde, sokak, bulvar, meydan isimleri değişikliğinin ilçe belediyesince tavsiye kararı alınarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderilerek isimlerin verilmesi,
• 31.07.2006 gün 26245 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya ilişkin yönetmelik uyarınca binalara kapı numaraları verilmesi ve güncellenmesi işlemleri yapılmaktadır.

Harita Bürosunca Vatandaşa Sunulan Hizmetler:
1. Revizyon (ada, parsel) (başvuruda istenen belgeler)
2. Kot-kesit (başvuruda istenen belgeler)
3. İnşaat istikamet rölevesi (başvuruda istenen belgeler)
4. Ağaç revizyonu (başvuruda istenen belgeler)
5. Tevhid, ifraz, yola terk, yoldan ihdas, irtifak hakkı tesisi işlemleri (başvuruda istenen belgeler)
6. Kontur gabari (başvuruda istenen belgeler)
7. Yol projesi (başvuruda istenen belgeler)
8. Numarataj - Dilekçe (TC kimlik numarası zorunludur)

İMAR UYGULAMASI

Ada Revizyonu
Ada bazında mevcut bina, ağaç vb. tesislerin tespit edilip kadastral paftaya işlenmesidir.
İnşaat İstikamet Rölevesi
İmar adası içinde kalan parsellerin mer’i plan şartlarına uygun hale gelmesi için düzenlenen belgedir.
Kot - Kesit Belgesi
İmar parselinde yapılacak binanın, proje müellifince hazırlanacak vaziyet planına göre yükseklik konumunu belirleyen belgedir.
Ağaç Revizyonu
Röperli krokiye göre mevcut ağaçların yerinde ölçülüp uygun ölçekte çizilmesi ile elde edilen ölçülü belgedir.
Tevhit - İfraz - Yola Terk İşlemleri
İmar durumuna aykırı olmayan durumlarda ilgisinin teklifi veya imar durumu gereği parsellerin birleştirilmesi veya ayrılması işlemleridir. İşlem Belediye Encümeni'nin onayı ve tapuya tescil sonucu kesinleşir.
Kontur - Gabari Verilmesi
Kot kesit belgesindeki bilgilere ilaveten parsel içinde mevcut yapıların su basman kotuna bağlı olarak yatay ve dikey ölçülerinin belirlenmesi işidir.
Yol Projesi
Açılmamış imar yollarının arazi kotlarıyla (siyah kotlarla) profilinin çıkarılarak, proje kotlarının (kırmızı kotlarının) belirlenmesi işlemidir.
Aplikasyon
Belirli nirengi ve poligon noktalarına bağlı kalınarak, herhangi bir parsel veya adanın veya binanın zeminde belirlenmesidir.
Plankote
Parsel bazında ya da belirli bir alan üzerinde sabit bir noktaya bağlanarak ya da itibari olarak belirli aralıklarla arazi kotlarını alıp, üzerindeki mevcut ağaç vb. tesislerin tersim edilerek belirli ölçekte çizilip hazırlanmasıdır.
İmar Kanununun 18. Maddesi Uygulaması
İmar planı içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın birbirleriyle, yol fazlalarıyla, kamu kurum veya Belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirme, bunları yeniden imar planlarına uygun ada veya parsellere ayırma, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtma ve resen tescilinin yapılması işlemidir.

KENT BİLGİ SİSTEMİ BÜROSU

Kent Bilgi Sistemi Bürosu tarafından yapılan işlemler;
• Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek,
• Uygulama imar planlarının ve imar durumlarının Kent Bilgi Sistemi içerisinde veri girişini yapmak ve güncelleştirmek,
• Tevhid, ifraz, yola terk, Müdürlük ve Başkanlık onaylarını imar durumuna yönelik olarak bilgisayara aktarmak,
• Sayısal halihazır haritaların ve sayısal kadastral pafta bilgilerinin Kent Bilgi Sistemi ortamına aktarmak, • NetCad ve Belnet programlarının kurulumları yapmak ve bu programlarla ilgili teknik destek vermektedir.

PROJE TASDİK ve RUHSAT BÜROSU

Proje ve Tasdik Bürosu tarafından yapılan işlemler;
• Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek,
• İmar durum belgesindeki yapılanma şartlarına uygun olarak teklif edilen binaların; önce avan projelerini yasa ve yönetmeliğine göre onaylamak, onaylanan avan, projelere uygun olarak da mimari veya tadilat projelerini onaylamak.Yeni teklif veya tadilat projelerini yasa ve yönetmelik hükümlerince kontrol etmek ve onaylamak,
• Yapımına başlanmış ve/veya devam eden inşaatların tadilat projelerinin onaylanmasından sonra Yapı Kontrol Müdürlüğünden inşaatların ruhsat ve eklerine uygunluk yazısı alınarak tadilat projelerine yapı inşaat ruhsatı vermek,
• Onaylı projelere imar yasasının 21-22. maddelerine göre yapı inşaat ruhsatlarını vermek,
• Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlama ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,
• 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek,

Proje Tasdik Ve Ruhsat Bürosunca Vatandaşa Sunulan Hizmetler:
Aşağıda 9 grup olarak belirlenen işlemler için dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Dilekçe gereğinin yapılabilmesi için ait olduğu grupta belirtilen belgelerde ve projelerde eksik olması gerekmektedir. Aksi halinde dilekçeler değerlendirilmeden ilgilisine iade edilir.
1. Avan proje tasdiki (Kadıköy Belediyesince onaylanacak avan projelerde) (başvuruda istenen belgeler)
2. İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilecek avan projeler (başvuruda istenen belgeler)
3. Mimari ve Statik Proje tasdiki ve onayı (Avan projesi onaylanmış parsellerde bu bölüm uygulanır.
a. İstanbul İmar Yönetmeliği’ne göre onaylanacak projeler (başvuruda istenen belgeler)
b. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre onaylanacak projeler (başvuruda istenen belgeler)
4. Eski eser veya eski esere komşu parsel projelerinin Kurul öncesi tasdiki (başvuruda istenen belgeler)
Ayrıca içerisinde tescilli yapı (eski eser bina, anıt ağaç, çeşme vs. ) bulunduran parsel yada tescilli eski eser parsellerine komşu parsellerde, proje tasdiki yapılmadan önce teklif projeler incelenerek görüş için Anıtlar Kuruluna gönderilmektedir.
5. İnşaat Ruhsatı Düzenlemek
1) Yeni inşaat, tadilat ruhsat belgesi düzenlemek
a) İstanbul İmar Yönetmeliğine göre (başvuruda istenen belgeler)
b) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre (başvuruda istenen belgeler)
2) İnşaat Ruhsatı Düzenlemek (Yıkılmadan Yapılacak Eski Eser)
a) İstanbul İmar Yönetmeliğine göre (başvuruda istenen belgeler)
b) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre (başvuruda istenen belgeler)
3) İnşaat Ruhsatı Düzenlemek (Yıkılarak Yapılacak Eski Eser)
a) İstanbul İmar Yönetmeliğine göre (başvuruda istenen belgeler)
b) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre (başvuruda istenen belgeler)
4) İmar Kanunu’nun 26.Maddesine Göre İnşaat Ruhsatı Düzenlemek,
a) İstanbul İmar Yönetmeliğine göre (başvuruda istenen belgeler)
b) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre (başvuruda istenen belgeler)
5) Yapı İzin Belgesi müracaatı yapıldıktan sonra Yapı İzin Belgesi Düzenlenmesi (başvuruda istenen belgeler)
6) Proje Suret Tasdiki (başvuruda istenen belgeler)
7) Bağımsız bölüm numaralarının düzeltilmesi ve tapuya bildirilmesi (başvuruda istenen belgeler)
8) Geçici Ustalık Belgesi verilmesinde gerekli evraklar (başvuruda istenen belgeler)

MAKİNE ELEKTRİK BÜROSU

Makine Elektrik Bürosu tarafından yapılan işlemler:
• Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek,
• Müdürlüğe yapılan müracaatların değerlendirilmesi ve tesisat projelerinin incelenmesi, uygun görülür ise tasdik edilmesi. Asansör ve yürüyen merdivenlerin ruhsat müracaatlarının değerlendirmesi kontrolünün yapılması uygun görülür ise ruhsatlarını hazırlanması. Ayrıca asansör ve yürüyen merdivenlerin yıllık periyodik fenni muayenelerinin yapılması ve tasdik edilmesi,
• İşlerlerine ait çalışma ruhsat projelerinin mahallinde kontrolünün yapılması, ücret tahakkuk edilmesi ve tasdik edilmesi,
• Kaba inşaatı biten yani dış ve merdiven duvarları örülmüş binaların ısı yalıtım yönünden incelenmesi,
• İnşaatı biten binalara tesisat, iskan, muayene raporu düzenlenmesi,
• Tesisat projelerinin tasdiki özel ve tüzel kişilerin, Kamu kurum ve kuruluşlarının başvurusu halinde tesisat projeleri müdür tarafından evrak kayıt bürosuna havale edilmesi,
• İlgi evrak ve projeleri Makine Elektrik Bürosuna gönderir. Büro Sorumlusu evrak ve projeleri raportör Teknik Elemanlara havale eder. Raportör teknik elemanlar ilgili proje ve evrakları mesleki ve ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda inceler. Gerekirse eksikleri projeye hazırlayan mühendislere tamamlatır. Projelerin eksiği yok ise ücret tarifesine göre proje kontrol ücreti tahakkuk edilmesi,
• Teknik elemanlar İskan başvurusu yapılan binaya giderek Müdürlüğümüzce tasdikli tesisat projelerine göre tesisatları ve binayı inceler. Varsa eksi ve kusurlarını tespit eder. Eğer eksikler varsa noksan raporu düzenlenir. Eksik ve kusurlar tamamlandığında veya yapılan işler projelerine uygun ise teknik elemanlar ücret tarifesine göre tesisat iskanı ücreti tahakkuk ederler. Bu tahakkuk Mali Hizmetler Müdürlüğünce tahsil edilir. Daha sonra tesisat muayene raporu düzenlenir, düzenlenen rapor ilgilisine verilir.

Makine Elektrik Bürosunca Vatandaşa Sunulan Hizmetler:
1. Tesisat projeleri onayı (başvuruda istenen belgeler)
2. Tesisat muayene raporu vermek (başvuruda istenen belgeler)
3. Isı yalıtım kontrolü (başvuruda istenen belgeler)
4. Asansör Tescil Belgesi verilmesi (başvuruda istenen belgeler)

KORUMA UYGULAMA ve DENETİM BÜROSU (KUDEB)

Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde yer alan büromuz; 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 14.07.2004 tarih ve 5226 sayılı Kanun ile değişik 10, 11 ve 57. maddelerine dayanılarak 11.03.2008 tarihli T.C.Kültür Bakanlığı onayı ile 24.03.2008 tarihinde kurulmuştur. Büromuzda mimarlık, şehir planlama, mühendislik, sanat tarihi ve arkeoloji meslek alanlarında uzman kişiler görev yapmaktadır.

KUDEB, 2863 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre hazırlanarak çıkarılmış yönetmelikler, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ile koruma bölge kurulunun almış olduğu kararları göz önüne alarak çalışmalarını yürütür.

KUDEB tarafından yapılan işlemler ( mevzuatta belirlenen kurallar ve süreçlere uymak koşuluyla):
• Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,
• Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,
• Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
• Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,
• Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,
• Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
• Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
• Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek,
• 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak.

KUDEB Tarafından Vatandaşa Sunulan Hizmetler:
1. Tarihi eserlere iskan belgesi için görüş verilmesi,
2. Basit Onarım (başvuruda istenen belgeler)
3. Şikayet-Bilgi isteği - Dilekçe ile başvurulacaktır. (TC kimlik numarası bulunması zorunludur)
4. Şikayet üzerine yerinde inceleme - e-posta
5. Dilekçe ile başvurulması halinde Kurulla yazışarak (Tescil Kararı, Grup Kararı) vatandaşı bilgilendirmek (TC kimlik numarası bulunması zorunludur)
6. Mail-i inhidam (yıkılmak üzere olup tehlike arzeden) durumundaki tescilli yapıların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yapmak
7. Tarihi eserlere temelüstü vizesi için görüş verilmesi

BASİT ONARIM ÖN İZİN BELGESİ
Bu başvuru, KUDEB’in en az iki uzmanı tarafından incelenir. Bu uzmanlardan birinin mimar olması zorunludur. İnceleme sonrasında tadilat ve tamirat öncesi durum fotoğraf gibi belgelerle tespit edilir, yapılacak uygulamaya ilişkin koşulların belirtildiği bir izin belgesi düzenlenir.
• Basit onarım kapsamında yapılacak ve dilekçede belirtilen işlemlere göre düzenlenir.
• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 10. maddesi, KUDEB Yönetmeliği’nin 4 maddesi hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen taşıyıcı unsuru etkilemeyen müdahaleler ruhsata tabi olmadığından KUDEB Yönetmeliği’nin 7-a bendi gereğince, yapı ilgilisine tamir izni verilmektedir.
• Onarımlarda, Teknik Uygulama Sorumlusu( TUS )’nun bulundurulması zorunludur.

Tadilat ve tamiratlar için verilen izinler bir yıl geçerlidir. Bu süre içinde uygulamanın yapılamaması halinde ilgili kişi ya da kuruluş KUDEB’e yeniden başvurmak zorundadır.

STATİK BÜRO

Statik Büro tarafından yapılan işlemler:
• Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek,
• Kadıköy ilçe sınırları içinde yapılacak binaların statik proje ve betonarme–çelik hesaplarını kontrol eder. Ayrıca yıkılıp yeniden yapılması durumunda, eski eser binaların statik restorasyon proje-hesap kontrolünü yapmak,
• Tadilat projesi kontrolü yapmak,
• Temdit başvurularını değerlendirmek,
• Güçlendirme projesi kontrolü yapmak.

Statik Bürosunca Vatandaşa Sunulan Hizmetler:
1. Betonarme-çelik proje kontrolü,
2. Tadilat projesi kontrolü,
3. Eski binaların güçlendirilmesi (Yapı Denetim onaylı güçlendirme projesi)
4. Eski eser bina kontrolü - Dilekçe- ihbar-kurum içi yazışma (Dilekçede TC kimlik numarası zorunludur),
5. Eski eser bina proje kontrolü - Kurul ve Proje Tasdik Bürosu’nca onaylı mimari proje (yapının yeniden inşaası durumunda onaylı statik proje hesapları gereklidir)
6. Temdit başvurularında betonarme proje kontrolü
7. Vatandaş şikayetlerinin yerinde incelenmesi - Dilekçe-ihbar-kurum içi yazışma (Dilekçede TC kimlik numarası zorunludur)