Etüd Proje Müdürlüğü

Yetki Görev ve Sorumluluklar:

            Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaratmak, çağdaş yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, Kadıköy İlçesi ve Kadıköylüler için değişik ölçekte ve içerikte, Kent kimliğini belirleyici ve geliştirici projeler üreten, bu projelerin ve önceliklerinin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlayan, Kadıköy’ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitleri yapan, tüm kent ortakları ile birlikte hareket ederek tarihi çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına katkı sunan, Kadıköy Belediyesi kurum kimliğinin ve etiğinin toplumla paylaşılmasını sağlayan yayın ve organizasyon çalışmalarını yürüten, Belediyenin Müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile kurumun ilişkide bulunduğu kişi, kurum, kuruluş ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlayan birimdir. 

 

            Stratejik plana, yıllık performans programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürüten Etüd Proje Müdürlüğü; kurum içi ve kurum dışı çalışmalarını katılımcı bir anlayışla sağlamak; kurumsal verimliliği ve kaliteyi artırmayı hedeflemektedir. Kadıköy Belediyesinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri olmak üzere mimari, statik, mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri hazırlamak; Belediye birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tadilat ve iç dekorasyon projeleri hazırlamak ve şartnameleriyle ilgili birime aktarmak, projelerinin hazırlanmasına takiben yaklaşık maliyet hesaplarını, malzeme seçimi, tefriş çalışmaları, fizibilite çalışmaları yapmak ve ilgili yatırımcı müdürlüğe sunmak, Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu konularda avan proje hazırlamak, 3D görseller ve proje raporları hazırlayarak üst makama sunmakla görevlidir.

 

            Belediye sınırları içerisinde kalan alanlarda yol, meydan, peyzaj, çevre düzenleme, park ve otopark projeleri yapmak, Onaylı imar Planına uygun olarak yapılacak projeler veya planlara altlık niteliğindeki öneriler dahil, proje altlıklarını (mevcut durum, Tapu, çap, röperli kroki, kot-kesit, imar durumu, zemin emniyet raporu, arazi etütleri, ağaç revizyonu, halihazır haritalar,1/1000 ve 1/5000’lik planlar, kamu kurum ve kuruluşlarından görüşler vs) temin etmek, proje ihtiyaç programlarını hazırlamak, Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak, Müdürlük faaliyetleriyle ilgili konuların gerçekleştirilmesi için yetkili Resmi Merci, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, dernekler ile protokoller yaparak, ortak programlar, yatırımlar, projeler geliştirmek. Bu konularla ilgili Kurumun yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesini takip etmek ve neticelendirmek, Proje çalışmaları yürütülürken ilgili Müdürlükler ve dış paydaşlarla toplantılar düzenlemek,   organizasyonu sağlamak ve proje yönetimi yapmak, Valilik Makamının açmış olduğu fon başvurularını takip ederek, başvuru evraklarının takibini yapmak, Tescilli kültür varlıklarının, röleve, restorasyon, restitüsyon projelerini hazırlamak Bölge Koruma Kurulu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü vb. kurumlar tarafından onaylanmasını sağlamak, Kadıköy Belediyesinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına Belediye Proje yarışmaları düzenlemek, Cephe düzenlemeleri ile ilgili plan notları koyduracak öncelikleri belirlemek, estetik değeri yükseltecek tarifler getirmek, standartlar belirlemek, proje tarifleri yapmak ve proje konularını belirlemek Etüt Proje Müdürlüğü görevlerinden bazılarıdır…

 

Kadıköy Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız. 

Organizasyon Şeması:

İletişim:

Teknik Bürolar Tel: 0216 542 50 00/ 1419-1449-1136-1448

Evrak Kayıt ve İdari İşler Bürosu Tel: 0216 542 50 00/1417-1416-1280

 

Adres: Kadıköy Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü 3. Kat B Blok No: 424- 417-418-419-420 Kadıköy İstanbul

 

Etüd Proje Müdürü
Leyla TERZİ
E-Posta Adresi: leyla.terzi@kadikoy.bel.tr
İletişim Numarası: (0216) 542 50 11
Sayfayı Paylaş
Kapat

Aykurt Nuhoğlu

Kadıköy Belediye Başkanı