Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

1.2. ÇEVRESEL KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ve BERTARAFI

Hızlı nüfus artışı, buna bağlı olarak beslenme, enerji, eğitim, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, azalan ve tükenen canlı türleri, artan görüntü, gürültü, hava, su kirlilikleri en önemli çevre sorunlarını oluşturmaktadır. İlçemizdeki bu sorunları en aza indirmek için çalışmalarımız devam etmektedir.
 

Faaliyetlerimiz;

1.    ÇEVRE YÖNETİMİ
  1.1.   Atık Yönetimi ve Koordinasyon Bürosu
    1.1.1.    Ambalaj Atıkları Yönetimi
    1.1.2.    Cam Ambalaj Atıkları Yönetimi
    1.1.3.    Bitkisel Atık Yağların Yönetimi
    1.1.4.    Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi
    1.1.5.    Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Yönetimi

 1.2.   Çevresel Kirliliğin Önlenmesi ve Bertarafı

    1.2.1. Görüntü Kirliliği Analizi ve Temizliği Çalışmaları
    1.2.2. Hava Kirliliği Kontrolü 
    1.2.3. Çevresel Gürültü Kontrolü 
    1.2.4. Atık Su Kontrolü
    1.2.5. Elektromanyetik Kirliliğin Kontrolü
    1.2.6. İnşaat Hafriyat Atıkları Kontrolü
    1.2.7. İnşaat Sahalarında Asbest Atıkları Kontrolü

 1.3.  İklim Değişikliği ile Mücadele ve Toplumsal Koordinasyon

1.4.    Çevre Bilincini Geliştirme Çalışmaları


2.    AFET KOORDİNASYON
  2.1.    Eğitim Çalışmaları
    2.1.1.   Verilen Eğitimler ve İstatistikler
  2.2.    Mahalle Tabanlı Toplum Afet Yönetimi Projesi
  2.3.    Kadıköy İlçe Acil Durum Planı
  2.4.    Eğitim Kampları & Operasyonlar
  2.5.    Alınan Eğitimler
  2.6.    Etkinlikler


3.    MÜDÜRLÜĞÜN EVRAK KAYIT SİSTEMİ​

 

1.2.1. Görüntü Kirliliği Analizi ve Temizliği Çalışmaları

İlgili Yönetmelik: İBB İstabul Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği 2014.

Yetki alanlarımız dâhilinde faaliyet gösteren işyerlerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi “İstanbul İlan Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği” Kuralları çerçevesinde belirlenen reklam öğeleri ile ilgili Müdürlüğümüze gelen başvuru ve şikâyet dilekçeleri incelenmekte, mahallinde kontrolleri yapılmakta, kurallara aykırı bulunanların kaldırılması için yasal işlemler yapılmaktadır.

2015 yılında Müdürlüğümüze iletilen 262 başvuru ve şikayet incelenerek, mahallinde kontrolleri sağlanmış ve uygun olmayan öğelerin kaldırılması için yasal işlemler yapılmıştır.

Görüntü Kirliliği ile Mücadele Çalışmaları: 

İlgili Yönetmelik: 30.03.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

İlçemiz genelinde periyodik olarak yürütülen bölge denetimlerimizde; konteyner, duvar, ağaç vb. zeminlere izinsiz olarak asılan afiş ve reklam öğeleri ile ilgili 2015 yılında Müdürlüğümüze iletilen 274 şikâyet ekiplerimizce çözüme kavuşturulmuş, tutanak altına alınan faaliyetler kapsamında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42/1 sayılı maddesi uyarınca 26 işletmeye cezai işlem uygulanmıştır.

Bina Cepheleri Rehabilitasyon Projesi:

İlgili Yönetmelik: 03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu (21. Madde).

2015 yılında görsel kirlilik ile mücadele çalışmaları kapsamında, Kurbağalıdere Caddesi ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde 158 işletmeye yasal olmayan tabela, reklam ve eklentilerin kaldırılması amacıyla tebligat yapılmıştır.

1.2.2. Hava Kirliliği Kontrolü:

Günümüzde, her geçen gün artan hava kirliliği, geleceğin dünyasını ciddi bir şekilde tehdit etmekte, doğal yaşamı ve insanları ekolojik tehlikelerle karşı karşıya bırakmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artmasına ve ilerleyen teknolojiye paralel olarak, artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve şehirleşmeyle ortaya çıkan hava kirliliği insan sağlığı ve diğer canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Hava kirlenmesi, insan ve diğer canlılara zarar verecek miktar ve süredeki kirleticilerin, atmosfere karışması olarak tanımlanabilir. Bu kirleticiler doğal veya insan aktiviteleri sonucu atmosfere karışabilirler. Bugün çok önemli bir çevre problemi olan ve özellikle insan sağlığını etkileyen hava kirliliği ilk olarak, atmosfer bileşiklerinin değişmesiyle başlamaktadır. Atmosfer, genellikle içerisine karışan toksinli maddeleri eriterek etkisiz hale getirmesine rağmen meteorolojik ve topografik şartlara bağlı olarak devamlı bir şekilde kirlenmektedir. Çeşitli amaçlarla yakılan ateşler, fabrika, ev bacalarının dumanları ve araçların egzost gazları havaya canlı hayatına zarar veren zehirli gazların (karbon monoksit, kükürt dioksit ve nitrik asit vb.) dış ortama bol miktarda karışmasına neden olur. Mevcut durum hava kalitesini düşürdüğü gibi insan sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir.

“Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği” ve 2006/19 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, İlçemiz dâhilinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi hakkında, 23.05.2007 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize yetki devri yapılmıştır. İlçemiz sınırları içerisinde; ısınma ve pişirme faaliyetlerinden kaynaklanan hava kirliliğinin umuma ve komşuluk münasebetlerine verdiği zararların olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik ekiplerimizce gerekli kontroller yapılmaktadır. 

İlçemize ait  Kükürt Dioksit (SO2), Toz (PM10), Karbon Monoksit (CO), Azot Dioksit (NO2), Ozon (O3) miktarlarına göre hava kalitesini gösteren HAVA KALİTESİ HARİTASI ve RAPORLARI  için  TIKLAYINIZ.

Konutların Isınma Sistemleri ve Yakıt Denetimleri:
    
İlgili Yönetmelik: 13.01.2005 tarih 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. 

Her yıl katı yakıt kullanımı konusunda yayımlanan İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda, Müdürlüğümüze iletilen talep ve şikayetlere istinaden alınan kömür numuneleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Analiz Laboratuarına gönderilmektedir. 2015 yılında Müdürlüğümüze iletilen ısınmadan kaynaklanan 22 şikayet ekiplerimizce değerlendirilmiş ve alınan 6 kömür numunesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Analiz Laboratuarına gönderilmiştir. 

Koku ve Duman Denetimleri:  

İlgili Yönetmelik: 04.09.2010 tarih ve 27692 sayılı Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği

Koku ve Duman şikâyetleri oluşturabilecek işyerlerinin denetimleri düzenli olarak yapılmakta ve Makine Mühendisleri Odası ortaklığı ile çözüme kavuşturulmaktadır. Gerekli tedbirleri almayan işyerlerine 2872 sayılı Çevre Konunu ilgili hükümleri gereği yasal işlem yapılmaktadır.
2015 yılında Müdürlüğümüze koku-duman konusunda iletilen 605 şikayet ve ısınmadan kaynaklanan 436 şikayet ekiplerimizce değerlendirilerek çözüme kavuşturulmuştur.

 

1.2.3. Çevresel Gürültü Kontrolü

Günümüzde yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri de gürültüdür. Gürültüyü, “hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses” olarak tanımlayabiliriz. Ses, nesnel bir kavramdır. Yani ölçülebilir ve varlığı kişiye bağlı olarak değişmez. Gürültü ise öznel bir kavramdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir sesin gürültü olarak nitelenip nitelenmemesi kişilere bağlı olarak değişebilir. Kimilerinin severek ve eğlenerek dinlediği müzik diğerlerini rahatsız edebilir.

Özellikle hızlı büyüyen şehirlerde, mesken ve sanayi alanlarının plansız ve iç içe gelişmesi, trafik yoğunluğunun artması, elektrik, elektronik ve mekanik aletlerin günlük hayatımıza daha çok girmesiyle birlikte gürültüden rahatsızlık artmakta ve giderek insanlarımızın dinlenebilecekleri, çalışabilecekleri kısaca huzurlu şekilde yaşayabilecekleri mekânlar azalmaktadır.

Diğer taraftan, başkalarının istirahat hakkına saygının ve çevre hassasiyetinin yeterince gelişmediği durumlarda, eğlence ve diğer günlük faaliyetlerden kaynaklanan gürültü, yoğun şikayetlere ve başta işitme kaybı ve uyku bozukluğu olmak üzere ciddi fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara sebep olmaktadır.
Gürültü Değerlendirme Ölçüsü, ses basıncı seviyesine dayanan desibel (dB)’dir.
Gürültü seviyesinin ölçüsü, kullanılan ağırlık eğrisine göre dBA ya da dBC’dir.

İnsan kulağının frekansa bağlı olarak sese olan duyarlılığını en iyi A ağırlık eğrisi temsil eder. Bu nedenle genelde dBA olarak ölçülmektedir.

Darbe gürültüsünün ölçüm ve değerlendirilmesinde ise C ağırlık eğrisi kullanılmaktadır. dBC olarak ölçülmektedir.

İnsan Sağlığının Gürültüden Etkilenmesi ve Eşik Değerler İçin  Tıklayınız

Çevresel Gürültü Kontrolü Yönetim Sistemi

İlgili Yönetmelik: 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

İlçemiz sınırlarında; 24 saat esaslı düzenli gürültü denetimleri yapılmakta, gelen şikâyetlere anında müdahale edilmekte, gürültü ihlalinin tespiti durumunda idari yaptırım uygulanmaktadır. İlçemizde potansiyel gürültü kaynağına sahip bölgeler periyodik olarak denetlenmektedir.

2015 yılında, gündüz denetim çalışmalarının yanı sıra 216 kez gece gürültü nöbeti tutulmuş; rutin bölge kontrolleri ile birlikte Müdürlüğümüze iletilen 830 gürültü şikayeti değerlendirilerek, çözüme kavuşturulmuştur. Gürültü konusunda yapılan denetim ve ölçümlemeler neticesinde 65 işletmeye Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu hükümleri gereği idari yaptırım uygulanmıştır.

Ayrıca, Canlı Müzik İzin Belgesi talebinde bulunan 31 işletme ile ilgili Canlı Müzik Yayını Değerlendirme ve Sonuçlandırma Komisyonu tarafından gerekli denetimler yapılarak, 3 işletmenin koşullarının uygunluğu tespit edilmiştir. 

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 23.ç maddesi gereği inşaat faaliyetlerinin İl Mahalli Çevre Kurulu'nun belirlediği saatlere ilaveten akşam (saat 19:00-23:00 arası) ve gece (saat 23:00-07:00 arası) zaman diliminde de sürdürülmesi amacıyla yapılacak başvuru dilekçesi ile istenen bilgi ve belgeler;

 • İnşaat sahasının açık adresi,
 • İnşaatın başlangıç bitiş tarihi,
 • Çalışma izninin hangi tür faaliyet için istendiği (örnek: kazı çalışması, hafriyat ve yıkıntı atık taşıma, kazık çakma, delme, beton dökme, kalıp çakma v.b),
 • Çalışma izin talebinin gerekçesi (gündüz şehir içi trafik akışının engellenmesi, projede kamu yararının bulunması),
 • İnşaat yapı ruhsatı örneği,
 • İnşaat alanı ve çevresine ait fotoğraf görüntüleri,
 • Şantiye alanının, çevresinde bulunan hassas kullanım alanlarına (konutlara veya okullara veya hastanelere) olan uzaklıkları belirten harita,
 • Gerekli olanlar için ulaşımla ilgili birimlerden alınacak yazının (hangi saatte çalışılabileceği veya çalışılamayacağını gösteren yazı).

Yukarıdaki bilgi ve belgeler ile Müdürlüğümüz Çevre Denetim Bürosuna başvurulması gerekmektedir!


2013 Yılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereği;

İnşaat ve Şantiye Sahaları Çalışma Saatleri Tablosu Hafta İçi Cumartesi Pazar
Bina Yapım - Onarım - Hafriyat - Beton Dökme 07:00 - 19:00 10:00 - 18:00 Yapılamaz
Taş Kırma, Kırıcı Çalıştırma ve Kazık Çakma 07:00 - 19:00 11:00 - 18:00 Yapılamaz
Bina Yıkım 07:00 - 19:00 Yapılamaz Yapılamaz
 • Resmi tatil günlerinde ise(Cumartesi ve Pazar gününe rastlaması durumunda tabloda belirtilen kriterlere uyulması) her türlü inşaat faaliyetinin 10:00 – 19:00 saatleri arasında yapılması gerekmektedir.

Ayrıca ilgili Belediye Meclis Kararının 3. Maddesi kapsamında; bina yıkımları yapılırken gürültü çıkaran alet ve makinelerin özel izinler dışında yalnızca iş günleri 08:00 ile 19:00 saatleri arasında çalışmalı, çalışma sırasında toz, gürültü vb. gibi olumsuzlukların engellenmesi gerekmektedir.

Aksinin tespiti halinde 2872 Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesindeki “…18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir …” ibaresi uyarınca, 5940 sayılı kanunla değişen 42. maddesine ve 430 Seri Nolu VUK Genel Tebliği’ndeki artışa göre; önlemsiz yıkımlarda toplam 10.635,00 TL idari para cezası, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (h) bendi uyarınca 23.249,00 TL para cezası, 5326 sayılı Kabahatler kanununun 41. Maddesi gereği 208,00 TL'den 10.635,00 TL'ye kadar  idari para cezası uygulanacaktır.

 

1.2.4. Atıksu Kontrolü

İlgili Yönetmelik: 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

                         10.10.2009 tarih ve 27372 sayılı Su Kirliliği Kotrolü Yönetmeliği İdari Usüller Tebliği

Atık su kontrolü kapsamında; sanayi kaynaklı atık sularını her hangi bir arıtma yapmadan atık su kanalına verdikleri tespit edilen dolayısıyla çevrenin kirlenmesine yol açan işyerleri İSKİ ve Müdürlüğümüz ekipleri ve ilgili yönetmelikler uyarınca, faaliyetten men edilmektedir.

2015 yılında 5 işletme Oto Yıkama Ruhsatı talebinde bulunmuş, faaliyete geçmeden kendilerine atık sularının arıtma sistemlerinin işlevselliği yönünden gerekli tedbirler aldırılmıştır.

--------------------------------

İLÇEMİZ PLAJLARINDAKİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU YÜZME SUYU TAKİP SİSTEMİ SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

------------------------

KADIKÖY İLÇESİ DENİZ SUYU ANALİZİ SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

------------------------


1.2.5. Elektromanyetik Kirliliğin Kontrolü

2015 yılında İlçemiz genelinde elektromanyetik radyasyon kirliliğin tespit edilmesi ve azaltılması yönünde yapılacak çalışmalar kapsamında; baz istasyonlarıyla ilgili Müdürlüğümüze ulaşan 78 şikayet değerlendirilerek, elektromanyetik alan radyasyon şiddeti ölçümü alınmıştır. 

21 Nisan 2015 tarihinde Kozyatağı Kültür Merkezi’nde Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektromanyetik Alanlar Mikrodalga Tekniği Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Osman Çerezci tarafından Baz İstasyonlarının Halk Sağlığına Etkileri ve Korunma Yolları Semineri düzenlenmiştir. 

“Elektromanyetik Alan Radyasyon Kirliliğinin Tespiti ve Maruziyet Düzeylerinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü işbirliği ile İlçemizdeki 177 noktadan toplam 590 adet ölçüm alınmış ve İlçemizin ortalama Elektromanyetik Radyasyon (EMR) değeri 3,10 V/m olarak tespit edilmiştir.

Bina Üzerindeki Baz İstasyonları: Binalar üzerinde yer alan ve elektromanyetik alan radyasyon ölçüm sonuçları ilçe ortalamasını (3.00 V/m) üzerinde olan şikayete konu baz istasyonlarının kaldırılması yönünde 17.09.2015 tarih ve 2015/130 sayılı Meclis Kararı alınmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmaların 2016 yılında yapılması planlanmaktadır.

EMR Ölçüm Yetki Belgesi: İlçemiz sınırlarında yer alan baz istasyonları, yüksek gerilim hatları ve sağlık tesislerinde bulunan cihazların kullanımından kaynaklanan elektromanyetik radyasyon alan şiddeti ölçümlerinin yapılarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca belirlenmiş sınır değerler kapsamında değerlendirilmesi ve olumsuzlukların tespiti halinde ilgili kurum ve kuruluşlara teknik bilgilerin verilebilmesi için, Belediyemiz ilk kez bir yerel yönetim olarak elektromanyetik radyasyon alan ölçümleri konusunda “Ölçüm Yetki Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Kadiköy Belediyesi Gsm Baz İstasyonları Ölçüm, Gözlem ve Çevresel İnceleme Haritasını Görmek için Tıklayınız

Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Tarafından Hazırlanan Kadıköy İlçesi Gsm Baz İstasyonları Ölçüm Haritası için Tıklayınız


1.2.6. Hafriyat Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Kaçak hafriyat ve moloz dökümüne engel olmak amacıyla hafriyat ve moloz üreticisine inşaat veya kazı çalışmalarına başlayabilmeleri için zorunlu tutulan “Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Kabul Belgesi” Müdürlüğümüzce verilmektedir.

Hafriyat ve moloz üreticileri; hafriyat atıkları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden izinli döküm tesislerine, Müdürlüğümüz tarafından yönlendirilmektedir.

2015 yılında, 1.507 Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Kabul Belgesi ve 242.000 Taşıma Fişi düzenlenmiştir.

 

1.2.7. Binalarda Asbest Atıklarının Kontrolü

Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 29 Ağustos 2010 tarihinde yayımlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 2010 yılı sonunda asbestin veya asbest ürünlerinin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması, ithalatı ve üretilmesi yasaklanmıştır. Böylece asbeste maruz kalma durumu sadece yıkım, tamirat ve bakım esnasında olanaklı kılınmıştır.

Asbest, kazanlarda, borularda, çatı kaplama malzemelerinde, vinil veya termoplastik zemin döşemelerinde, asma tavan kaplamalarında, marleylerde, ısı-yangın yalıtım malzemelerinde, asbestli çimento ürünlerinde, oluklu çatı kaplamalarında ve duvar kaplamalarında bulunmaktadır.

Kadıköy Belediye Meclisi’nin 2012 yılında aldığı “İnşaat Süresince Uyulması Gereken Kriterler ve Atık Yönetimi” kararı ile Kadıköy’de yıkımı yapılacak binalara öncelikle “asbestten ve zararlı atıklardan temizlenme” şartı getirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği ya da çevre uzmanı tarafından inşaat atık yönetim planı hazırlanmadan ve bu plana dayalı özellikle asbest gibi tehlikeli atıkların binadan temizlendiğine dair Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürlüğü’nden rapor gelmeden yıkım ruhsatı verilmemektedir.

Halk sağlığını koruma amacıyla Yapı Kontrol Müdürlüğü ile koordineli olarak başlatılan uygulama kapsamında; yıkılacak binada bulunması muhtemel asbest gibi tehlikeli maddelerin ayrıştırılması şartı getirilmektedir. Bu konuda uzman ekip, özel giysileriyle binaya girerek, çevreye zarar vermeden binada asbest içeren parçaların sökümünü yapmaktadır. Sökülen tehlikeli maddeler özel tekniklerle yok edilecekleri yetkili merkeze gönderilmektedir. İlgili merkez daha sonra yıkılacak binanın asbest bakımından temizlendiğine dair rapor hazırlayıp, Müdürlüğümüze sunmakta, ekiplerimizce yapılan kontroller sonrasında verilen ASBEST TEMİZ RAPORU doğrultusunda binanın yıkım ruhsatı verilmektedir. Ayrıca, Belediyemizin sertifikalı bir asbest söküm elemanı da bulunmaktadır.

24 Ağustos 2015 tarihinden itibaren uygulamaya başlanan çalışmalar kapsamında, Temmuz ayı sonuna kadar farklı inşaat firmalarına ait 856 şantiye alanı denetlenmiştir. 250 şantiye alanında asbestli malzemeye rastlanmış ve toplam 407 ton asbest atığının bertarafı sağlanmıştır. 

 

2015 Yılında her türlü Çevresel Kirliliğin Önlenmesi konusunda çözümlenen Şikayet Miktarları
Şikayet Konusu 2011 2012 2013 2014 2015
Görüntü Kirliliği Çalışmaları 609 721 856 673 536
Görüntü Kirliliği ve Gürültü Kontrol Çalışmaları 941 1074 876 805 830
Koku ve Duman Şikayetleri 469 621 722 625 458
İnşaat Sahalarında Asbest ve Tehlikeli Atıkların Önlenmesi - - - - 478
Diğer(hafriyat,atık,su,baz istasyonları vb.) 400 391 198 248 230
TOPLAM 2419 2807 2652 2351 2532

İklim Değişikliği Nedir?

Karbon Ayak İzi Nedir?

İklim Değişikliği ve Türkiye

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KADIKÖY BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ BROŞÜRÜ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KURUMSAL SERA GAZI SALIMLARININ HESAPLANMASI PROJESİ

Belediyemiz 21.06.2009 yılında katılım sağladığı ICLEI koordinasyonunda gerçekleştirilen İklim Dostu Kentler Kampanyası ile birlikte, Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim olarak, REC Türkiye ortaklığında Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesini hayata geçirmiştir. Kurumsal düzeyde dera gazı emisyon envanterini hazırlayan Belediyemiz, 2010 yılı başlangıç yılı olarak kabul ettiği envanter çalışması ile birlikte ilçe ölçeğinde yapılacak çalışmalar için de ilk adımı atmıştır.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BELEDİYEMİZİN KURUMSAL SERA GAZI SALIM ENVANTERİ BASIN BÜLTENİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

76 çalışma birimi (kültürel, sosyal, spor, kent ve çevre, sağlık, eğitim hizmet birimleri), 54 adet yeşil alan (park), 185 adet resmi araç, 31 adet kiralık hizmet aracı, 15 elektrikli hizmet aracı ve taşeron hizmete ait, 52 adet çöp ve 18 adet ambalaj atığı toplama aracının 2010 -2011-2012-2013 ve 2014 yılı CO2  salımları hesaplanmıştır. Hazırlanan rapora göre 2014 yılı sera gazı salımları 12.797,27 tCO2eq olarak hesaplanmıştır.
Bu konuda yıllık sistematik hesaplama yöntemi Belediyemizde kurulmuştur.

 

Kadıköy Belediyesi Kurumsal Sera Gazı Raporları

2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014

Kadıköy Belediyesi 2010 Yılı 14064 Sera Gazı Envanter Raporu (Doğrulama Beyanı)

 

2015 yılında ise hesaplama ve envanter çalışmalarımızın doğrulanması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.


EKOLOJİYE DUYARLI SÜRDÜRÜLEBİLİR YERLEŞKE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ

2012 yılında, Kadıköy'de kentsel sürdürülebilirlliğin sağlanması için başlatılan projede, başta kentsel dönüşüm bölgeleri olmak üzere, yeni planlanacak ya da plan değişikliği bölgelerde, mahalle/ada/bina ölçeğinde uygulanabilir yeşil planlama kriterleri belirlenmiş ve belirlenen kriterlerkılavuz haline getirilmiştir. Yeşil Bina ve Yeşil Mahalle Kriterlerinin yer aldığı kılavuzlar, proje kapsamında düzenlenen, Yeşil Bina Yeşil Mahalle Sürdürülebilir Kentsel Yaşam Konferanslarında yerel inşaat sektörü temsilcileri, müteahhitler, proje ekipleri, ilgili dernek ve meslek odaları ile paylaşılmıştır.
Bu proje kapsamında, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesinde bir parselde daire sayısı 200 ve üzeri veya parselin tamamı işyeri olarak 10000 m² emsal alanı kullanılması durumunda; duş ve lavabo sularının (gri su) ayrı bir tesisatla toplanarak, geri kazanımının zorunlu tutulmasına yönelik meclis kararı alınmıştır.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

KADIKÖY BELEDİYESİ GRİ SU MECLİS KARARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EKOLOJİYE DUYARLI SÜRDÜRÜLEBİLİR YERLEŞKE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ BROŞÜRÜ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KADIKÖY BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

2012 yılında katılım sağladığımız Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kapsamında hazırlanan ve 2020 yılına kadar İlçe sera gazı salımlarının %20 oranında azaltım hedeflerinin yer aldığı Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 06.03.2015 tarih ve 2015/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Meclis Kararı sonrasında, İlçemizin sera gazı envanteri Covenant of Mayors sistemine yüklenmiş ve 2015 yılı içerisinde Sürdürülebilir Enerji Eylem Planımız kabul edilmiştir.  
Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nın hazırlanmasının ilk aşamasında İlçe paydaşlarının da yer aldığı “İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Platformu” kurulmuş ve “Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi” ile birlikte 2010 yılı emisyon envanteri hazırlanmıştır.
2010 yılı için İlçedeki sera gazı salımları 1.714.702 tCO2 karbondioksit olarak, kişi başına düşen yıllık değer, 3,27 tCO2 olarak hesaplanmıştır. (Kadıköy’ün 2010 yılı Nüfus miktarı 524.373 kişidir.).
Emisyon envanterinin tamamlanması sonrasında İlçe paydaşlarının katılımı ile 10 Mayıs tarihinde düzenlenen çalıştay ile 2020 yılına kadarki azaltım hedefleri belirlenmiştir.
Kadıköy Belediyesi, binalar, aydınlatma, ulaşım ve bilinçlendirme başlıklarında geliştirdiği 10 proje ile 2020 yılına kadar CO2 emisyon miktarını %20 oranında azaltmayı hedeflemektedir. Bu hedefle aynı zamanda kişi başına düşen emisyon miktarının da azaltılacağı öngörülmektedir.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KADIKÖY BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 

BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

2015-2019 yılı Stratejik Planına göre Belediyemiz hizmet birimlerinde, elektrik, doğalgaz ve su tüketim miktarlarının takip edilmesi, yüksek tüketimlere sebep olan olumsuzlukların tespit edilmesi ve tasarruf, verimlilik çalışmalarının yapılarak, bu çalışmaların bilgilendirme eğitimleri ile desteklenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu kapsamda, 2015 yılında 5 hizmet birimimizde tespit çalışmaları gerçekleştirilmiş ve enerji tüketimlerinin azaltılması için öneri uygulama uygulama projeleri hazırlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2015 tarihinde Kozyatağı Kültür Merkezi Meclis Binası’nda Belediyemizin tüm dış hizmet birim sorumlularına yönelik 55 kişinin katılımları ile enerji verimliliği konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirilmiştir.

AYSEL ABDULLAH ÖĞÜCÜ KIZ ÖĞRENCİ YURDU GÜVENLİ YEŞİL BİNA SERTİFİKASI

Yapılan tüm bu çalışmalar doğrultusunda, 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında Aysel Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdumuz için TSE’nin Güvenli Yeşil Bina Sertifikasının alınması için somut adımlar atılmıştır. Standart çerçevesinde hizmet birimimizin eksiklikleri tespit edilmiş ve eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmalara devam edilmektedir. 

KADIKÖY BELEDİYESİ SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu Su Verimliliği Projesi: Hızla tükenen doğal su kaynaklarımızın korunması ve 2012 yılında alının gri su meclis karanına örnek teşkil etmesi için 2013 yılında su tüketim miktarı yüksek olan öğrenci yurdumuza lavabo ve banyo sularının (gri su) arıtılarak, rezervuarlarda yeniden kullanılması için gri su arıtım projesi hazırlanmış ve APK Kurulu’na sunulmuştur. Kurul tarafından kabul edilen proje kapsamında öğrenci yurduna 10 metreküp kapasiteli Gri Su Arıtım Sistemi ve 6,5 metreküplük Yağmur Suyu Toplama Sistemi kurulmuş,  yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilmesi için bina çatısına 30 adet güneş kolektörü yerleştirilmiştir.

İlçemizin Su ve Atıksu Karakterizasyonun Belirlenmesi Çalışmaları:

Kurum ve İlçe ölçeğinde gerçekleştirdiğimiz su verimliliği çalışmalarına yönelik, Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu’nda arıtılmış gri suyun, İlçemizdeki şebeke kullanım suyunun, Kurbağalıdere’nin ve İlçemiz sınırlarındaki plajlarda yüzme suyu kalitesi ve karakterizasyonunun belirlenmesi ve izlenmesine yönelik 53 adet su analizi gerçekleştirilmiştir.

Yüzme suyu kalitesi yönünde gerçekleştirilen analiz sonuçları, bilgilendirme amacıyla internet ortamında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

 

TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ SERTİFİKASI  

Kadıköy Belediyesi, Sağlıklı  Kentler Birliği’nin ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev  sahipliğinde düzenlenen  Sağlıklı Şehirler En İyi  Uygulama Yarışması 14-15- 16 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.34 üye belediyenin projeleriyle katıldığı Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda Kadıköy Belediyesi “Bisiklet Yolları” projesi ile En iyi Şehir Planlama ödülünü kazandı.

Ödül töreninde ayrıca, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele için “Kentsel Karbon Ayak İzi Envanteri” ve “Kentsel Sürdürülebilir Enerji Eylem Planlamaları"hazırlayan belediyeler için sertifika töreni düzenlendi.
2011 yılında Kurumsal ölçekte başlayan karbon ayak izi envanterini 2013 yılında kent ölçeğine taşıyan Belediyemiz, bu yönde gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından sertifika aldı.

II. KARBON ZİRVESİ ve DÜŞÜK KARBON KAHRAMANI ÖDÜLÜ

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından 2015 yılı Nisan ayında II. Karbon Zirvesi düzenlenmiştir.

Karbon Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen “Düşük Karbon Kahramanı Yarışması”nda 32 aday proje içerisinden Belediyemizin “İklim Değişikliği ile Mücadele ve Sera Gazı Salımlarının Azaltımı Projesi” Düşük Karbon Kahramanı Ödülüne layık görülmüştür.

 

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ GÖREV TANIMI

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak öncelikli görevimiz sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir kentsel yaşam için Kadıköy İlçesi Çevre Yönetim Sisteminin tüm ilçemiz genelinde sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla kentte yaşayanları birinci derecede etkileyen çevre problemlerinin (gürültü, hava, görüntü ve su kirlilikleri ile inşaat/hafriyat ve ambalaj atıkları vb.) kaynaklarının belirlenip sürekli olarak denetim altında tutulması, ayrıca modern kent anlayışı bilincinin ilçemizde yerleşmesinin sağlanması, müdahale projeleri ve programlarının hazırlanması Müdürlüğümüzün en belirgin görevleridir.

Ayrıca, Kadıköy halkını afetlere karşı koruması, ilçenin üstyapısını afetlere karşı dayanıklı hale getirerek, güvenli kent yaşamı ve Kadıköy İlçesinde karşı karşıya kalabileceğimiz tüm afetlere ve kriz durumlarına yönelik olarak İlçe-Mahalle-Aile-Birey ölçeğinde dirençli toplum yaratılması hedefiyle oluşturulan Afet Yönetim Projesi (AYP) Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Afet Yönetim Projesi kapsamında oluşturulan Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama ve Kurtarma Takımı (BAK-Kadıköy)’nın eğitim ve organizasyon çalışmaları da müdürlüğümüz tarafından sürdürülmektedir. 
 

Kadıköy İlçesi Deniz Suyu Analizi Sonuçları​

 

Kadiköy Belediyesi Gsm Baz İstasyonları Ölçüm, Gözlem ve Çevresel İnceleme Haritasını Görmek İçin Tıklayınız​

 

2016 Yılı Çevre Haftası Etkinliklerimiz

 

 

 

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

1.    ÇEVRE YÖNETİMİ
1.1.   
Atık Yönetimi ve Koordinasyon Bürosu
1.1.1.      Ambalaj Atıkları Yönetimi
1.1.2.      Cam Ambalaj Atıkları Yönetimi
1.1.3.      Bitkisel Atık Yağların Yönetimi
1.1.4.      Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi
1.1.5.      Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Yönetimi

1.2.   Çevresel Kirliliğin Önlenmesi ve Bertarafı
1.2.1.      Görüntü Kirliliği Analizi ve Temizliği Çalışmaları
1.2.2.      Hava Kirliliği Kontrolü
1.2.3.      Çevresel Gürültü Kontrolü
1.2.4.      Atık Su Kontrolü
1.2.5.      Elektromanyetik Kirliliğin Kontrolü
1.2.6.      İnşaat ve Hafriyat Atıkları Kontrolü
1.2.7.      İnşaat Sahalarında Asbest Atıkları Kontrolü

1.3.    İklim Değişikliği ile Mücadele ve Toplumsal Koordinasyon

1.4.    Çevre Bilincini Geliştirme Çalışmaları

2.    AFET KOORDİNASYON
2.1.    
Eğitim Çalışmaları
2.1.1.     Verilen Eğitimler ve İstatistikler
2.2.    Mahalle Tabanlı Toplum Afet Yönetimi Projesi
2.3.    Kadıköy İlçe Acil Durum Planı
2.4.    Eğitim Kampları & Operasyonlar
2.5.    Alınan Eğitimler
2.6.    Etkinlikler

3.    MÜDÜRLÜĞÜN EVRAK KAYIT SİSTEMİ​

1.Genel Bilgiler

Kadıköy Belediyesi Afet Yönetim Projesi, Kadıköy halkını afetlere karşı korumayı, ilçenin altyapı ve üstyapısını afetlere karşı dayanıklı hale getirerek, güvenli kent yaşamını yaratmayı en önemli hedeflerinden biri olarak görmektedir. Kadıköy İlçesinde karşı karşıya kalabileceğimiz tüm afetlere ve kriz durumlarına yönelik olarak İlçe-Mahalle-Aile-Birey ölçeğinde dirençli toplum yaratmak hedefiyle oluşturulmuştur.
Afete yönelik hazırlık sürecinde yerel yönetimlerin çok önemli görevler üstlenmesi gerektiği gerçeğinden yola çıkılarak, proje kapsamında afetlere karşı hazırlık, zarar azaltma, afet sonrası müdahale ve iyileştirme konularında planlama çalışmaları yapılmaktadır. Her düzeyde bilgi ve kaynakların paylaşılması temelinde ilerleyen bu çalışmalar yerel ve merkezi yönetimin işbirliğinin yanında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve mahalle gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. 
Kadıköy Belediyesinin afete yönelik koruyucu planlama çalışmalarını bir çatı altında toplayan Afet Yönetim Projesi aşağıdaki konu başlıkları ve uygulama alanları altında yürütülmekte ve geliştirilmektedir:

 

A.Kurumsal Planlama

Kadıköy Belediyesi hizmet gruplarının planlanması, il-ilçe hizmet grupları ve işbirliği yapılan diğer kurumlarla koordinasyonunun sağlıklı olarak yürütülmesi için yetki ve sorumlulukların belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

B.Fiziksel Planlama

Afet ve kriz durumlarına yönelik kentsel planlama çalışmaları için veri kaynağı olmak üzere Afet Bilgi Bankası’nın oluşturulması, buradan elde edilen fiziksel verilerle Afet Yerleşim Planı'nın güncellenmesi - geliştirilmesi, toplanan bilgilerin Kadıköy İlçesi’ne ait en güncel kayıtları içeren Kent Bilgi Sistemi ile karşılaştırılarak entegrasyonunun sağlanması çalışmaları yapılmaktadır.

C.Katılım Planlaması

Yerel yönetimlerin yerel çabalara destek vermesi ilkesiyle hareket eden Kadıköy Belediyesi, katılımcı, bilgili ve bilinçli bir toplum yaratılması sürecinde Kadıköylülerle el ele vermiştir. Resmi ya da örgütlü kurtarma ekiplerinin yanı sıra mahalle gönüllüleriyle afete yönelik bir örgütlenme çalışması Afet Yönetim Projesi yürütülmektedir.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.Kurumsal Planlama

İstanbul Valiliği ve Kadıköy Kaymakamlığınca oluşturulan İl-İlçe Acil Yardım Planına uygun bir örgütlenme modelini Kadıköy Belediyesinde uygulamaya koymak için “Kadıköy İlçesi Afet ve  Acil Durum Planı” hazırlanmıştır. Bu plan kapsamında kurum içi yetki ve sorumluluk değerlendirmeleri ve acil durumlarda ve afetlerde en kısa ve en etkin müdahaleyi gerçekleştirilmesi için iş bölümü ve kurumsal kaynak planlaması yapılmıştır.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL PLANLAMA ACİL YÖNETİM PLANI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

B.FİZİKSEL PLANLAMA

Doğal afetlerin ve kriz durumlarının türüne göre alınacak koruyucu fiziksel planlama kriterleri çeşitlilik göstermekle birlikte temelde, risk taşıyan alanlarda yapılaşmanın önlenmesi ve yerleşimler için risk faktörlerinin tespit edilerek bunların önüne geçilmesi gerekmektedir.

2015 yılı itibariyle ilçemizin nüfusu yaklaşık 465.954 kişidir. İlçemizde bulunan 21 mahalle, nüfus yoğunluk ve kapasiteleri göz önüne alınarak 8 adet Afet Yerleşim Bölgesine ayrılmıştır. 2009 Mart yerel seçimlerinde 7 mahallemiz Belediyemizden ayrılarak yeni kurulan Ataşehir Belediyesine geçmiştir. Birçok afete yönelik planlanan hizmet alanlarının çoğu Ataşehir Belediyesinin sınırları içinde kalmıştır. 25,70 km2’lik alana sahip olan Belediyemiz sınırları içerisinde 30.450 bina bulunmaktadır. Belediyemiz afetlere yönelik çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Afet ve kriz durumlarında Kadıköy’ün tüm mahallelerinde seri şekilde organize olmak, acil müdahale gerektiren alanlara en kısa ve etkili yoldan erişimi ve kaynakların aktarılmasını sağlamak, can ve mal kayıplarıyla hasarları en aza indirgemek amacıyla Kadıköy İlçesi Afet Yerleşim Planı hazırlanmıştır.

21 mahallede ve 8 adet Afet Yerleşim Bölgesinde afet çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli verilerin toplanarak GIS ortamına aktarılması devam etmektedir. Yeni bilgi akışı ile sürekli bir veri güncellenmesi yapılmaktadır. Çadır alanları, enkaz döküm alanları, toplanma merkezleri gibi öncelikle gerekli alanlar belirlenmiştir. Yoğun insan kullanımı olan toplu yaşam mekânlarının tespiti, konutların yanı sıra yüksek risk altındaki (Okullar, hastaneler, kamu kurumları, yurtlar, dershaneler, alış veriş merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, akaryakıt-lpg istasyonları vb.) yerlerin niteliksel ve niceliksel verilerinin toplanması, güncellenmesi devam etmektedir. Ayrıca; afet sonrasında ihtiyaç duyulabilecek (eczaneler, ecza depoları, sağlık merkezleri, su depoları marketler, fırınlar vb.) kullanımlar tespit edilmektedir (Tablo 1, 2, 3, 4). 

B.1. Plana Göre Kullanımlar

 

Kadıköy İlçesi Afet Konteynerleri Adres Listesi

 

Kadıköy İlçesi Muhtarlık Adres ve Telefonları​

 

B.2. Selamiçeşme Özgürlük Parkı – Deprem Park Projesi​

İlçemizin en güzel parklarından olan Selamiçeşme Özgürlük Parkı, afet sonrasında çok kısa sürede toplu bakım, barınma alanına dönüştürülebilecek şekilde planlanmıştır. 

Valilik Afet Yönetim Merkezi, Sn. Ali Cafer AKYÜZ tarafından yerel yönetimlere önerilen, Süleyman Demirel Üniversitesi Deprem Park Projesi İstanbul’da ilk kez 11,5 hektar büyüklüğündeki Selamiçeşme Özgürlük Parkında gerçekleştirildi. Parka, biri lojistik ve personel girişi amaçlı kullanılmak üzere 5 kapıdan giriş yapılabilmektedir. Alanda afet sonrasında sağlıklı ve kaliteli yaşam standardının sağlanması için planlanan yeni kullanım alanlarının yanı sıra parkın mevcut kullanımları da projeye entegre edilmiştir. 19.000 m2 büyüklüğündeki alanda oluşturulan deprem parkında afet sonrasında kullanılmak üzere;

 

     

                Selamiçeşme Afet Parkı Planı

 

 • Sahra Hastanesi (20 hasta kapasiteli-Cerrahi-Psikolojik Destek- Hasta Takibi)
 • İdari Birim (İnternet destekli Bilgisayar Donanımı)
 • Helikopter Alanı
 • 2 adet toplam 2320 m2’lik Çadır Alanı (700 kişi kapasiteli)
 • Depo Alanı
 • Mutfak-Yemekhane (1000 kişi kapasiteli)
 • Çamaşırhane – Bulaşıkhane
 • Çocuk Oyun Alanı
 • 336 kilowatt’lık jeneratör
 • 3000 m3’lük su deposu
 • 7 ayrı WC ve 3 Duş
 • Kayıp Bilgilendirme Alanı
 • 9 adet kuyu
 • 95 adet su hidrandı bulunmaktadır. 

Ayrıca giriş kapılarındaki bilgilendirme panoları, alanın tamamına yayılan seslendirme sistemi ve yönlendirme tabelalarıyla halkın park içerisinde oluşturulacak hizmet alanlarına sağlıklı ve hızlı şekilde ulaşmaları sağlanacaktır.

 

C. KATILIM PLANLAMASI

C.1. Mahalle Tabanlı Toplum Afet Yönetimi Projesi​

​2010 yılında başladığımız “ Mahalle Tabanlı Toplum Afet Yönetimi” Projemiz afete yönelik olarak hazırlanan mahalle ölçeğinde bir örgütlenme modelidir. Mahallelerde bulunan gönüllü evleri aracılığı ve tamamen mahalle sakinlerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.

Proje, mahalle sakinlerini afetler öncesinde,  sırasında ve sonrasında örgütlemek hedefi ile bir çalışma grubu oluşturan mahallelerde başlatılmaktadır.

Öncelikle mahalle gönüllü evlerinde organize olan grupların eğitimleri ile başlayan proje kapsamında mahalle sınırları içinde afet öncesinde tehlike teşkil eden durumların belirlenmesi, afet sonrasında fayda sağlayabilecek işletmelerin ve kişilerin kayıt altına alınıp bir veri tabanı oluşturularak mahalle risk haritası hazırlanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında mahallede bulunan en az bir okul ile sitede afetlerde ve acil müdahale gerektiren kriz durumlarında aktif rol alabilecek bilinçli gönüllülerin oluşturulması sağlanmaktadır.   

Mahalle sakinleri için afet bilinci eğitimleri organize edilmekte ve bireylerin aktif olarak projeye katılımları sağlanmaya çalışılmaktadır.

C.1.1. Proje Uygulamaları

 • Mahalle Gönüllüleri Afet Komitesi ile Proje Hazırlık Toplantısı
 • Mahallede Eğitim Çalışmaları
  • Gönüllü Eğitimleri
  • Site Sakinlerinin Eğitimi
  • Okul Eğitimleri
 • Risk Analiz Çalışmaları (Mahalle Kapasite / Kaynak analizi)
 • Mahalle Gönüllülerinin Sorumluluğuna Afet Konteynerinin Teslimi

C.1.2. Eğitim Çalışmaları

 • Halk Eğitimleri
  • Abcd Temel Afet Bilici Eğitimi
  • Sivil Savunma Görevlisi-Toplum
  • Afet Gönüllüsü Eğitimi
  • Tatbikat
  • Konteyner Tanıtımı Ve Malzeme Kullanımı Eğitimi
 • Okul Eğitimleri
  • Temel Afet Bilinci Eğitimi
  • Rol Ve Sorumluluk Çalışmaları
  • Tahliye Tatbikatı

C.1.3. Risk Analiz Çalışmaları

 • Mahalle Kapasite / Kaynak analizi
  • Afetler sonrasında risk oluşturabilecek yerler
  • Afetler sonrasında fayda sağlayacak yerler
  • Mahallede yaşayan meslek grupları
  • Yangın hidrantı,trafolar,vs. yerleri
  • Alternatif toplanma merkezlerinin yerleri
  • Mahalle güvenlik planının hazırlanması

 

Erenköy Mahallesi Afet Yerleşim ve Tahliye Planı

Fenerbahçe Mahallesi Afet Yerleşim ve Tahliye Planı

Eğitim Çalışmalarımız

 

C.1.4. Proje İstatistikleri

 • 2008 Erenköy Gönüllüleri ile Erenköy Mahallesi
 • 2009 Fenerbahçe Gönüllüleri ile Fenerbahçe Mahallesi
 • 2012 Kriton Curi Gönüllüleri ile 19 Mayıs Mahallesi (devam ediyor)
 • 2013 118-Y Lions Uluslararası Dernekleri ile Feneryolu Mahallesi
 • Toplamda 45 adet eğitim gerçekleştirilmiştir.
 • Temel Afet Bilincini Eğitimi Eğitmeni 17 kişi
 • 4 okulda Temel Afet Bilinci Eğitimi, Rol ve Sorumluluk Çalışmaları ile Tahliye Tatbikatının denendiği 3 tam günlük okul eğitimi
 • 3 okulda Temel Afet Bilinci Eğitimi ile bilinçlendirme çalışması yapılmıştır.
 • 19 Mayıs mahallesinde Camii cemaatine Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmiştir.
 • Erenköy Mahallesine 2 adet, Fenerbahçe ve 19 Mayıs mahallelerine 1'er adet olmak üzere toplam 4 adet Afet Konteyneri teslim edilmiştir. 

D. Eğitim İstatistiklerimiz

 

E.İletişim 

afet@kadikoy.bel.tr

belediyearamakurtarma@gmail.com

0216 542 50 00 / Dahili: 1497-1303

Sorumlu Kişiler: Hakan ÖZDEMİR - Binnazlı SAKA - Seyfullah DENİZ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
A. Şule SÜMER
E-Posta Adresi: sule.yardim@kadikoy.bel.tr
İletişim Numarası: (0216) 542 50 81
Sayfayı Paylaş
Kapat

Aykurt Nuhoğlu

Kadıköy Belediye Başkanı