Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ GÖREV TANIMI:

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak öncelikli görevimiz sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir kentsel yaşam için Kadıköy İlçesi Çevre Yönetim Sisteminin tüm ilçemiz genelinde sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla kentte yaşayanları birinci derecede etkileyen çevre problemlerinin (gürültü, hava, görüntü ve su kirlilikleri ile inşaat/hafriyat ve ambalaj atıkları vb.) kaynaklarının belirlenip sürekli olarak denetim altında tutulması, ayrıca modern kent anlayışı bilincinin ilçemizde yerleşmesinin sağlanması, müdahale projeleri ve programlarının hazırlanması Müdürlüğümüzün en belirgin görevleridir.

Ayrıca, Kadıköy halkını afetlere karşı koruması, ilçenin üstyapısını afetlere karşı dayanıklı hale getirerek, güvenli kent yaşamı ve Kadıköy İlçesinde karşı karşıya kalabileceğimiz tüm afetlere ve kriz durumlarına yönelik olarak İlçe-Mahalle-Aile-Birey ölçeğinde dirençli toplum yaratılması hedefiyle oluşturulan Afet Yönetim Projesi (AYP) Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Afet Yönetim Projesi kapsamında oluşturulan Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama ve Kurtarma Takımı (BAK-Kadıköy)’nın eğitim ve organizasyon çalışmaları da müdürlüğümüz tarafından sürdürülmektedir.

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Belediyemizin Atık Yönetimi, Çevre Denetim, Afet Koordinasyon ve İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları için; cevre.kadikoy.bel.tr 

 

 

ORGANİZASYON ŞEMASI:

ÇEVRE DENETİM BÜROSU:

 • Görüntü Kirliliği Analizi ve Temizliği Çalışmaları
 • Hava Kirliliği Kontrolü
 • Çevresel Gürültü Kontrolü
 • Atık Sular ve Yüzme Sularının Kontrolü
 • Elektromanyetik Kirliliğin Kontrolü
 • Hafriyat Atıklarının Kontrolü
 • İnşaat Sahalarında Asbest Atıklarının Kontrolü
 • Tarihi Çarşı Bölgesi Komisyon Denetimleri

 

ATIK YÖNETİMİ VE KOORDİNASYON BÜROSU:

 • Atık Koordinasyon Merkezi
 • Ambalaj Atıkları Yönetimi
 • Cam Ambalaj Atıkları Yönetimi
 • Bitkisel Atık Yağların Yönetimi
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi
 • Tekstil Atıkları Yönetimi
 • Atık İlaçların Yönetimi
 • Organik Atıklar
 • Genel Atık Yönetimi
 • Ekolojik Yaşam Merkezi

 

AFET YÖNETİM BÜROSU:

 • Kurumsal Planlama
 • Fiziksel Planlama
 • Katılım Planlaması
 • Eğitimler ve Kamplar
 • BAK Kadıköy
 • Afet Eğitim Parkı

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KOORDİNASYON BÜROSU:

 • Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Planlarının Uygulanması
 • Belediye Hizmet Birimlerinde Enerji Verimliliği Çalışmaları
 • Kadıköy Belediyesi Su Verimliliği Çalışmaları

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Çevre Denetim Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İlçe sınırlarımız içerisinde Çevre Yönetim Sistemi mantığında her türlü çevresel kirlilikle ilgili 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere göre denetim ve uygulama faaliyetlerini sürdüren birimdir.

a)  Görüntü Kirliliği Kontrolü

İlçemiz sınırları içerisinde; konulan her türlü reklam, ilan ve tanıtım elamanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esaslar doğrultusunda gerekli denetimleri yapar.

b)  Hava Kirliliği Kontrolü

İlçemiz sınırları içerisinde; her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli kontrolleri yapar.

c)  Çevresel Gürültü Kontrolü

 1. Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla;  işletme, tesis, işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerinin denetimlerini yapar.
 2. Yapılan denetimler ve idari yaptırımlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına belirli periyotlarda bilgi verir.

d)  Atık Su Kontrolü

İlçemiz sınırları içerisinde;   atık suların toplanması,   uzaklaştırılması,  arıtılması ve deşarjı aşamasında olumsuz etkilerine karşı çevreyi koruma amaçlı gerekli denetimleri yapar.

e)  Elektromanyetik Kirliliğin Kontrolü

İlçemiz sınırları içerisinde elektromanyetik kirliliğin tespit edilmesi ve azaltılmasının sağlanmasına yönelik,    gerekli ölçümlerin alınması,    ilçe halkına bilgi verilmesi vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

f)   İnşaat ve Hafriyat Atıkları Yönetimi

İnşaat ve hafriyat atığı üreticisine Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul

Belgesi ile Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi verilmesini sağlar.

g)  İnşaat Sahalarında Asbest Atıkları Kontrolü

Yıkılacak binada bulunması muhtemel asbest gibi tehlikeli maddelerin ayrıştırılması şartı kapsamında yıkılacak binanın asbest bakımından temizlendiğine dair hazırlanan raporun kontrolünü sağlar. Yapı Kontrol Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen çalışma sonunda Asbest Temiz Raporu’nu düzenler.

 

Atık Yönetimi ve Koordinasyon Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlukları

İlçe sınırlarımız içerisinde kurulan Entegre Atık Yönetim Sistemi ile üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü atığın çevreye duyarlı bir yaklaşım içerisinde yönetilmesini sağlar.

Her türlü atık konusunda çalışma ortakları ile koordineli olarak ilçe genelinde gönüllülere ve okullara çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenleyerek; yazılı ve görsel dokümanların halka aktarılmasını sağlar.

a) Ambalaj Atıkları Yönetimi

 1. Kadıköy Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda belirlenen programa uygun olarak Ambalaj Atıklarının Kaynağında ayrı toplanmasını sağlar.
 2. Ambalaj Atıkları Ayrıştırma ve Transfer İstasyonunun verimli şekilde işletilmesi için gerekli denetimleri yaptırır.
 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerekli yazışmaların yapılmasını sağlar.

b) Bitkisel Atık Yağ Atıklarının Yönetimi

 1. Halkımızın sağlığını korumak için bölgemizdeki atık yağ üreticisi konumundaki işletmelerde atık yağ kullanım sıklığını belirleyen Toplam Polar Madde ölçümlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 2. Belirlenen program dahilinde programa uygun olarak Atık Bitkisel Yağların işletmelerde ve evlerde kaynağında ayrı toplanmasını sağlar.
 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile aylık raporların gönderilmesini ve yazışmaların yapılmasını sağlar.

c) Atık Pil ve Akümülatör Atıklarının Yönetimi

Okullarda,   halk eğitim merkezleri,   mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde, pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve program dahilinde, gerektiğinde üretici ile iş birliği yaparak halkı bilinçlendirmek üzere eğitimler düzenleyerek, halkın kolaylıkla ulaşabileceği noktalarda toplama istasyonları oluşturulmasını sağlar.

d) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi

İlçe genelinde oluşan her türlü atık elektrikli ve elektronik eşyanın, yasal mevzuatlar kapsamında toplanması için, AEEE Toplama noktaları oluşturur ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri düzenler.

e) Tadilat ve Moloz Atıklarının Yönetimi

Konut ve binalarda yapılan küçük onarımlarda, tadilat ve tamirat sonucunda ortaya çıkan tüm atıkların alınmasına yönelik koordinasyon görevini yürütür.

f) Genel Atık Yönetimi

Lisanslı ve yetkili kuruluşlar ile koordineli çalışılarak, Atık Koordinasyon Merkezine ulaşan;

a)  Atık Motor Yağları,

b)  Ömrünü Tamamlamış Lastikler,

c)  Tekstil atıkları

d)  Tehlikeli Atıklar

e)  Organik Atıklar

f)   Tıbbi Atıklar, vb. atıklar konusunda tüm talep ve şikayetlerin alınması, lisanslı ve yetkili kuruluşlarla iletişime geçilerek atıkların bertarafının sağlanması ve sürecin takibini sağlar.

 

 

Afet Yönetim Bürosu Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. İstanbul-Kadıköy İlçesi-Mahalle-Aile-Birey ölçeğinde dirençli toplum yaratma hedefiyle karşı karşıya kalabileceğimiz tüm afetlere yönelik, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinin planlanması, tüm kurumların ve kaynakların eşgüdümünün sağlanması, özellikle olası İstanbul deprem senaryosu sürecine birlikte hazırlanılması için Afet Yönetim Projesi (AYP) hazırlanmıştır. Afet Yönetim ve Acil Durum Bürosu bu projenin kapsamlı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 2. Afet Bilgi Bankası oluşturmak amacıyla Belediye bünyesindeki gerekli müdürlüklerle irtibata geçilir; gerektiğinde müdürlükler arası koordinasyon sağlanarak halihazır harita, kadastral bilgiler, imar parsellerine ilişkin mülkiyet bilgileri temin edilir.
 3. (Değişiklik M.K. – 09/02/2017- 2017/32) İlçe ve Belediye Acil Durum Planı’nda “Arama Kurtarma Hizmet Grubu” görevi bulunmaktadır.
 4. Afete yönelik çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve STK’lar ile devamlı temas halinde bulunarak kurum içi ve kurumlar arası, mahalle örgütlenmelerine ilişkin çalışma ve yöntemleri hakkında internet, resmi yazı ya da şifahi yollarla elde edilen her türlü bilgi, belge ve dokümanı inceler.
 5. Afet Yönetim Projesi kapsamında, Kadıköy mahallelerinde örgütlenmiş gönüllü gruplar ve STK’larla temasa geçer ve elde bulunan bütün yazılı veya bilgisayar ortamındaki bilgilerin karşılıklı olarak paylaşılmasını sağlar.
 6. (Değişiklik M.K. – 09/02/2017- 2017/32) Kadıköy İlçesinde mahallelerde örgütlenmiş gönüllü gruplar, okullar, hastaneler vb. kurum ve kuruluşlar ile Kadıköy halkına Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı eğitmenleri aracılığıyla afetler konusunda bilinçlendirme eğitimleri verilmesini sağlar. Mahalle örgütlenmelerine yardımcı olur. Afetler hakkında farkındalık yaratma ve risk azaltma çalışmaları kapsamında proje geliştirilir ve/veya yürütülmesi sağlanır.
 7. “Mahalle Tabanlı Toplum Afet Yönetim Projesi” kapsamında mahallelerde gönüllüler yardımıyla örgütlenmeye yardım eder, eğitimler düzenler ve verir, mahalle risk haritasının hazırlanmasında gönülleri yönlendirir ve projenin devamlılığını sağlamak amacı ile gönüllüler arasından eğitmenler yetiştirir.

 

 

İklim Değişikliği ve Koordinasyon Bürosu görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Ulusal ve uluslar arası iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında kurumumuzu temsil eden, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı, kurumsal ölçekte ve İlçe ölçeğinde gerçekleştirilen her türlü uygulama faaliyetlerini sürdüren birimdir.
 2. İklim değişikliğinin Kurumsal ölçekteki etkilerinin gözlemlenebilmesi için, “Kurumsal Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması” çalışmalarını yürütür.
 3. Kurumsal ölçekte su ve enerji verimliliğine yönelik sürdürülebilir kaynak kullanımını geliştirici faaliyetler yürütür.
 4. İlçe ölçeğinde  “Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Azaltılması”na yönelik Kadıköy İklim Eylem Planı’nı çalışmalarını sürdürür.
 5. İlçemizde ekolojiye duyarlı yaşam ve yapılaşma bilincinin oluşturulması için gerekli kriterlerin belirlenmesi için araştırmalar yapar ve yaptırır,  bilgilendirme toplantıları düzenler, kent ortakları ile paylaşır.
 6. Çalışmaların etkilerini anlayabilmek için her ölçekte ölçüm, analiz ve raporlama faaliyetlerini yürütür.
 7. Ekolojiye Duyarlı Yeşil Bina-Mahalle Kriterlerinin oluşturulması için araştırma yaparak, konuyla ilgili analiz çalışmalarını yürütür.

 

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
A. Şule SÜMER
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: (0216) 542 50 81
Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı