YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALIMI

PERSONEL HIZMETI ALINACAKTIR
KADIKÖY BELEDIYESI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Kontrol Müdürlüğü Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla 2018-2019-2020 Yıllarına Ait Personel Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
ihale Kayıt Numarası:2017/448997
1-İdarenin
a) Adresi: Hasanpaşa Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 2 34722Kadıköy/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası: 2165425000 - 2164143898
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) Ihale dokümmunın görülebilecegi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İha le konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 36 Ay Süre Ve 28 Personel İle 2 Kalem Hi zmet Alımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman' içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: : Kadıköy Belediye Başkanlığı Hizmet Birimleri ve Kadıköy ilçe sınırları
c) Süresi: işe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- Ihalenin
a) Yapılacağı yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. Kat ihale Komisyonu Odası (Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:2 Kadıköy/İstanbul)
b) Tarihi ve saati : 18.10.2017 - 10:00
4. Ihaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yliklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deney imini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye dogru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi hadisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatın' gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saglanabilir.
4.2.2. isteldinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) Ilgili mevzi:mu uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) ilgili mevzuat, uyarınca bilançosunu yarmlatına zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilider. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlar= ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarınm ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.
Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %I5'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9'undan az olmaması gerekir. Bu Icriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. iş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimin' gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde yapılmış her türlü personel çalıştırılmasına dayalı işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ihale doküman', idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kadıköy Belediye
Başkanlığı 3.Kat Yapı Kontrol Müdürlüğü idari Büro (Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy/İstanbul)
adresinden satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiı-meleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. Kat ihale Komisyonu Odası (Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:2 Kadıköy/İstanbul) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme iınzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin Vo3 ' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Il. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı