VİNİL VE REKLAM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

VİNİL VE REKLAM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
KADIKÖY BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı İçin Vinil ve Çeşitli Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/622880
1-İdarenin
a) Adresi : HASANPAŞA FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. 34722 KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000 - 2164143893
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalem Vinil Malzeme Alımı, 1 kalem baskı için folyo, 1 kalem Billboard Kağıdı ve 1 kalem Yerli Branda olmak üzere toplamda 8 (sekiz) kalem malzeme alımı işidir. Malzemelerin özellikleri teknik şartnamede belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Malzemeler; Kadıköy Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Pankart Atölyesi'ne (Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Kadıköy/İSTANBUL-5. Kat) teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : 1- Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup; 31.12.2018'e kadar devam edecektir. 2-Malzemeler yıl boyunca 3 (üç) sefer peyderpey olarak tedarik edilecektir. 3- İdaremizce sipariş verildikten sonra 7 gün içerisinde malzemeleri Kadıköy Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Pankart Atölyesi'ne (Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Kadıköy/İSTANBUL-5. Kat) teslim edilecektir. 4-Yüklenici; idarenin düzenlediği teslim programına uymak ile yükümlüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : HASANPAŞA MH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI 4. KAT İHALE KOMİSYON ODASI
b) Tarihi ve saati : 26.12.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İsteklilerin;
1- Vinil Germe Işıksız (320cm x 50m) 400 Gr.
2-Vinil Germe Işıksız (320cm x 50m) 440 Gr.
3- Vinil Germe Işıksız (220 cm x 50m) 340 Gr
4- Vinil Germe Işıksız (220 cm x 50m) 440 Gr.
5- Vinil Delikli Tip Mash (320 cmx50m) 270 Gr. kalemleri için teklif edecekleri ürünlerin yaklaşık 50 cm boyutunda numuneyi, teknik şartnamede istenilen özelliklere uygun olarak, üzerine teklif sahibinin adı etiketlenmiş ve paket edilmiş şekilde ihale komisyonuna teklif zarfları ile birlikte sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kadıköy Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HASANPAŞA MH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI 4. KAT İHALE KOMİSYON ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı