SUADİYE CAMİİ ARKASINDA 3 DÜKKANIN KİRAYA VERİLMESİ

 

         PAZARLIK İLANI

 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

               Kadıköy Suadiye Mahallesi Suadiye Camii Sokak 114 pafta, 1268 ada, 1 parselde bulunan 3  adet dükkan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma suretiyle 3 yıllığına 26.04.2016 Salı günü yapılan ihaleye katılan olmadığından, ihalenin 2886 Sayılı Yasanın 49. Maddesi uyarınca 15 gün süreyle pazarlığa bırakılmasına, pazarlığın 03.05.2016 Salı günü yapılmasına, talipli çıkmaması veya ihalenin yapılmaması durumunda; tekrar 10.05.2016 Salı günü yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu dükkanlar, aşağıda belirtilen saatlerde ihale yoluyla kiraya verilecektir.
               İhaleye katılacak şahıs ya da şirketler, ihale günü olan 03.05.2016 tarihinden bir gün öncesi 02.05.2016 günü, ertelenmesi halinde ihale günü olan 10.05.2016 tarihinden bir gün öncesi 09.05.2016 günü, mesai saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını, ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne teslim etmek zorundadır.

                       

İŞİN TÜRÜ                               AYLIK MUH.BED.     GEÇİCİ TEM.     ŞART.BED.              SAAT

5 Nolu Dükkan   

Sanat Atölyesi                         1.520,00 TL.+KDV       1.641,60 TL.         220,00 TL.      14:00       

6 Nolu Dükkan

Sanat Atölyesi                         1.560,00 TL.+KDV        1.684,80 TL.        220,00 TL.      14:00

7 Nolu Dükkan

Ahşap Atölyesi                        1.700,00 TL.+KDV       1.836,00 TL.         220,00 TL.      14:00

 

 

  İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER:

a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)

b) Nüfus Sureti, (Onaylı)

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin  ilan tarihinden sonra alınmış belge,

d) Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,        

f) Dükkanların tamamı  için  İcra edilen sanat dalı ile ilgili eğitim alındığını gösteren

belge,                                                

g) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de  mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

h) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında  yazılı şartlara  haiz bulunması,

 (Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik

 edilmiş bulunacaktır.)

ı) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi ve

 yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi        

 

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı