RÖLÖVE- RESTİTÜSYON PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ

İHALE İLANI
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ


16 Adet Metruk (Özel Mülkiyet) Tescilli Eski Eser Yapıya ait Rölöve-Restitüsyon Projeleri Hazırlanması İşi hizmet alımı Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2018/347547
1 – İdarenin;
- Adresi : Kadıköy Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü Hasanpaşa Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:2 Kat:3 B Blok Oda No:418-420 34722 Kadıköy /İstanbul
- Telefon ve faks numarası : 0216 542 50 00 -1449
- Elektronik posta adresi : [email protected]
2 - İhale konusu hizmet işinin;
- Niteliği, türü ve miktarı : Rölöve-Restitüsyon Projeleri, Hizmet Alımı-16 Adet
Binaya ait 1 Kalem
- Yapılacağı yer : Kadıköy Belediyesi İlçe Sınırları
- İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde işe başlanacaktır.
- İşin süresi : 240 takvim günüdür
3 – İhalenin;
- Yapılacağı yer :Kadıköy Belediyesi Hasanpaşa Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:2 Kat:4 A Blok Oda No:507 34722 Kadıköy/İstanbul
- Tarihi ve saati : 02.08.2018- 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik kriterleri:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.2) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.3) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.4) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen yeterlik belgeleri.
4.1.5) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.8) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu bent boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak “I. Veya II. Grup Korunması gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş rölöve, restitüsyon projeleri, Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış tescilli yapılara ait rölöve ve restitüsyon projeleri benzer iş olarak ” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00- TL [yüz] Türk Lirası karşılığı Kadıköy Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü Kat:3 B Blok Oda No:420 34722 Hasanpaşa/KADIKÖY adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hasanpaşa Mh.,Fahrettin Kerim Gökay Cad. Kat 4 A Blok Oda No:510 34722 Kadıköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen toplam bedel üzerinden teklif götürü fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (Seksen) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı