REKLAM ÜNİTELERİNİN KİRALANMA İŞİ

İ L A N                  Kadıköy Belediyesi Reklam Ünitelerinin (Raket ve Megalight) kiralanması İşi kapsamında, 225 adet raket türü reklam ünitesi, 22 adet megalight(2 adeti Belediyemiz tarafından kullanılacak) ile 3 adet dijital megalight, 8 adet dijital dış mekan, 2 adet dijital iç mekan raket türü reklam ünitesi
( Dijital reklam ünitelerinin kullanım hakkı Belediyeye ait olacaktır)2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 27.03.2018 Salı günü saat 14.00’da ihale yoluyla kiraya verilecektir.
                 İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 27.03.2018 tarihinden bir gün öncesi 26.03.2018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.. 
 

İŞİN TÜRÜ                      AYLIK MUH.BED                    GEÇİCİ TEMİNAT             ŞARTNAME BEDELİ
Raket-Megaligt                83.000,00TL+KDV                     149.400,00TL                      1.000,00TLİHALE GÜN VE SAATİ
27.03.2018 Saat 14.00’da
İSTENİLEN BELGELER

a) Kanuni ikametgah, (onaylı)
b) Nüfus sureti, (onaylı)
c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat
mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı