MEDİKAL MALZEME ALIMI YAPILACAKTIR

MEDİKAL MALZEME SATIN ALINACAKTIR
KADIKÖY BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MEDİKAL MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/96920
1-İdarenin
a) Adresi : HASANPASA KURBAGALIDERE CAD. 24 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000/1707 - 2164146712
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 147 Kısım Medikal Malzeme Alımı, Alıma ilişkin malzeme isim ve miktarları idari şartnamenin ekinde bulunmaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA BAĞLI DR. RANA BEŞE SAĞLIK POLİKLİNİĞİ
c) Teslim tarihi : İdarenin isteği doğrultusunda pey der pey talep edilen malzemeler Muayene kabul komisyonu tarafından teknik şartnameye uygunluğuna bakılarak teslim alınacaktır.İdarenin talebi doğrultusunda istenen malzemeler Yüklenici tarafından en geç 10 (On) iş günü içinde Dr.Rana BEŞE Sağlık Poliklliniği' ne teslim edilmelidir. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacaktır. Teslim sırasında yüklenici firmadan yetkili en az bir kişi mutlaka bulunacak, kargo elamanlarının bırakıp gittiği malzemeler kabul edilmeyecektir. Malzemelerin depoya istiflenmesi yükleniciye aittir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : F.Kerim Gökay Cad.Kadıköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası 4. Kat A Blok 34722 Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 23.03.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler,TİTUBB Bilgi Kayıt Sistemine kayıtlı üretici ve/veya ithalatçı firmalar ve bu firmalar adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduklarına dair belgeleri ihale dosyaları içerisinde sunacaklardır.(Belgeler internet çıktısı olarak da kabul edilecektir.)
İstekliler teklif edilen ürünlere ait TITUBB’da kayıtlı olduğunu gösteren belgeleri ihale teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.(Belgeler internet çıktısı olarak da kabul edilecektir.)
TITUBB Kayıt Zorunluluğu bulunmayan ürünler için istekli firma kayıt zorunluluğunun olmadığını kaşe ve imza içerecek şekilde belirterek ihale zarfında sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Aşağıda belirtilmiş olan numuneler İstekli tarafından tekliflerle birlikte sunulmalıdır.
1. Kısım Dezenfektan Alet Temizliği için (Konsantre)
4.Kısım Dezenfekten Sprey (yer ve yüzey)
12.Kısım Eldiven Non Steril
14.Kısım Eldiven Nitril
19.Kısım Branül
23.Kısım Enjektör
42. Kısım Hasta Yatağı Çarşafı
50.Kısım Elektrod EKG Dispossable Erişkin
53.Kısım Spekulum Jinekolojik
60.Kısım Baskı Kağıdı 110 mmx20 m. Ultrason Cihazı için
75.Kısım Flaster Tıbbi
141.Kısım Pressureline Uzatma Kablosu 150 cm
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Kazanan Firma:

VİZYON İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş - 132.KISIM: 1.135,00 TL  133.KISIM:267,30 TL

                                   OLGUN MEDİKAL TİC.TİC.LTD.ŞTİ. -  58.KISIM:13.321,25. TL / 59.KISIM:5.335,00. TL / 60.KISIM:1.045,00. TL

                                   TUNA SAĞLIK ÜR. - MESUT ÇALOĞLU -  18.KISIM:67,50. TL /19.KISIM:88,00. TL / 20.KISIM:1.289,40. TL / 21.KISIM:1.541,40. TL / 22.KISIM:650,00. TL / 23.KISIM:541,20. TL / 24.KISIM:307,50. TL / 25.KISIM:393,00. TL / 26.KISIM:641,90. TL
                                   27.KISIM:200,00. TL / 28.KISIM:1.010,00. TL / 29.KISIM:424,85. TL / 30.KISIM:98,00.TL / 31.KISIM:98,00. TL / 33.KISIM:88,50. TL / 34.KISIM:1.912,00. TL / 40.KISIM:111,00. TL / 49.KISIM:615,30. TL / 50.KISIM:1.191,90. TL / 54.KISIM:99,00. TL
                                   55.KISIM:99,00. TL / 80.KISIM:720,80. TL / 102.KISIM:50,40. TL / 103.KISIM:50,40. TL / 104.KISIM:8,40. TL / 105.KISIM:8,40. TL / 114.KISIM:14,00. TL / 115.KISIM:14,00. TL / 116.KISIM: 14,00. TL / 117.KISIM: 14,00. TL / 118.KISIM: 14,00. TL
                                   119.KISIM: 14,00. TL / 120.KISIM: 14,00. TL / 121.KISIM: 15,00.TL / 122.KISIM:15,00. TL / 123.KISIM: 15,00. TL / 124.KISIM: 15,00. TL / 125.KISIM: 15,00. TL / 127.KISIM: 19,00. TL / 128.KISIM : 19,00. TL / 129.KISIM: 16,00. TL / 130.KISIM: 16,00. TL
                                  147.KISIM: 340,00. TL

                                  4Y GRUP SAĞLIK HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. - 56.KISIM: 100,00. TL / 144.KISIM: 1,600,00 TL

                                  DİSA GRUP TIBBİ MAL.TİC.LTD.ŞTİ. - 135.KISIM: 45,00. TL / 136.KISIM:67,50. TL / 137.KISIM: 120,00. TL / 138.KISIM: 150,00. TL / 139.KISIM: 45,00. TL

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı