KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI HİZMET VEREN EĞİTİM BİRİMLERİNDEKİ KURS VE ATÖLYELER İÇİN DERS SAATİ EĞİTİM HİZMETİ ALIMI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI HİZMET VEREN EĞİTİM BİRİMLERİNDEKİ KURS VE ATÖLYELER İÇİN DERS SAATİ EĞİTİM HİZMETİ ALIMI

KADIKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren eğitim birimlerindeki kurs ve atölyeler için Ders Saati Eğitim Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/311629

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No.2 34722 KADIKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165425000 - 2164143891

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren eğitim birimlerindeki kurs ve atölyeler için 1 kalemde toplam 33.585 ders saati hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çocuk Sanat Merkezi, Gençlik Sanat Merkezi, Örgün Eğitime Destek Kursları ve diğer eğitim birimleri

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 23.07.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HASANPAŞA MAH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:2 KADIKÖY BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 4. KAT A BLOK 34722 KADIKÖY/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

16.07.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü eğitim ve öğretim hizmet alımı ve/veya personel hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kadıköy Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5. Kat HASANPAŞA MAH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:2 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası KADIKÖY BELEDİYESİ HASANPAŞA MAH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:2 4. KAT A BLOK 34722 KADIKÖY/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı