KADIKÖY SUADİYE MAHALLESİ 1-7-9 NOLU DÜKKANLAR KİRAYA VERİLECEKTİR.

 

İ L A N

 

            Kadıköy Suadiye Mah.114 pafta, 1268 ada, 1 parselde bulunan 1-7-9 nolu dükkanlar  2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre açık arttırma usulüyle 3 yıllığına 15.11.2018 Perşembe günü saat  14.00’da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  15.11.2018 tarihinden bir gün öncesi 14.11.2018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri  ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır..

 

İŞİN TÜRÜ                                    AYLIK MUH.BED     GEÇİCİ TEMİNAT     ŞARTNAME BEDELİ

1 nolu Dükkan(Kitap Kafe)               3.950,00TL+KDV         4.266,00.TL                 220,00.TL

7 nolu Dükkan(Sanat-El Sanatları)  1.905,00.TL+KDV        2.057,40.TL                 220,00.TL

9 nolu Dükkan(Sanat-El Sanatları)  2.665,00.TL+KDV        2.878,20,TL                 220,00.TL

 

 

İHALE GÜN VE SAATİ

15.11.2018  Saat 14.00’da

 

 

İSTENİLEN BELGELER

          a) Kanuni ikametgah, (onaylı)
          b) Nüfus sureti, (onaylı)
          c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
            d) Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
            e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
            f ) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
            g) Katılımcı yabancı şirket ise (  c ) fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiyede şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
            h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
            ı) 1 nolu dükkan için, İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (Kitap Cafe  işletmeciliği ) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı  ruhsat örneği , 7 ve 9 nolu dükkan ihalesine katılacak iştirakçilerden icra edilen sanat dalı ile ilgili eğitim alındığını gösteren belge.
           i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.             

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı