İDAREYE AİT ARAÇLARLA PLENT ALTI ASFALT VE EMÜLSİYON ALIMI

İDAREYE AİT ARAÇLARLA PLENT ALTI ASFALT VE EMÜLSİYON ALIMI İŞİ
KADIKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdareye Ait Araçlarla Plent Altı Asfalt ve Emülsiyon Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/79541
1-İdarenin
a) Adresi : Kurbağalıdere Cad. No:2 34722 Hasanpaşa KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000 - 2163459143
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5.000,00 ton Plent Altı Tip-2 Asfalt ve 30,00 ton Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 Tipi) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Asfalt üretim tesisinden idareye ait araçlar ile alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 270 gün içerisinde asfalt üretim tesisinden idareye ait araçlar ile alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kurbağalıdere Cad. No:2-4 Kat:4 A Blok Oda No:507 Hasanpaşa 34722 Kadıköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 19.03.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Tekliflerin değerlendirilmesinde; Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün 07.005/K ve 07.006/K poz numaralı Kazıdan Başka İnşaat Malzemelerinin taşınmasında kullanılan nakliye formüllerine göre asfalt alımı yapılacak tesisin Kadıköy Belediyesi Kayışdağı Yol Bakım Birimine olan mesafesi göz önünde bulundurularak en avantajlı teklif belirlenecektir. Asfalt alımı yapılacak tesis İstanbul Anadolu Yakasında kurulu olacaktır. Tesis açık adresi teklif kapsamında belirtilecektir.
10.000 m veya 10.000 m den az mesafeler için 1 ton malzeme taşıma maliyeti:
07.005/K: Kazıdan Başka İnşaat Malzemelerinin Taşınması (10.000 m’ ye kadar)
F=1,25xKx0,00017x√MxA= …… TL
K: (K=245) Rayiç cetvelinde yazılı "Her Cins ve Tonajda Motorlu Araç için Taşıma Katsayısı"dır.
M: Taşıma yolu üzerinden ölçülen metre cinsinden taşıma mesafesidir.
A: 1,75 alınarak değerlendirme yapılacaktır.
10.000 m den fazla mesafeler için 1 ton malzeme taşıma maliyeti:
07.006/K: Kazıdan Başka İnşaat Malzemelerinin Taşınması (10.000 m' den fazla)
F=1,25xKx(0,0007xM+0,01)xA= …… TL
K: (K=245) Rayiç cetvelinde yazılı "Her Cins ve Tonajda Motorlu Araç için Taşıma Katsayısı"dır.
M: Taşıma yolu üzerinden ölçülen kilometre cinsinden taşıma mesafesidir.
A: 1,75 alınarak değerlendirme yapılacaktır.
En Avantajlı Teklif= Teklif Bedeli+Fx5030=….TL olarak belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kurbağalıdere Cad. No:2-4 Kat:3 A Blok Oda No:412 Hasanpaşa 34722 Kadıköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kurbağalıdere Cad. No:2-4 Kat:4 A Blok Oda No:510 Hasanpaşa 34722 Kadıköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı