HURDA MALZEMELERİN SATIŞI

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Hurda malzemelerin satışı işi ihale edilecektir.

Belediyemize ait muhtelif birimlerimizde bulunan yaklaşık 160.000 kg. demir ağırlıklı hurda malzemeler 84.800,00.-TL. (KDV hariç) muhammen bedel üzerinden satılacaktır. Geçici teminat 2.544,00.-TL, dosya satış bedeli 50,00.TL ‘dir.

Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan hurda malzemelerin satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile 25/11/2014 Salı günü saat 14.00’da Fahrettin Kerim Gökay Caddesindeki No:2 Kadıköy – İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince; şartnamelerindeki kayıtlar uyarınca ihale edilecektir. İlan edilen işe ait şartnameye ilişkin dosya Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnameye havi dosya müdürlükten ihale gününden 1 gün öncesi mesai saati bitimine kadar 50,00.-TL bedel karşılığında alınabilir.

İsteklilerin;
• Kanuni ikametgah adresini gösterir belge
• TC kimlik numarasına haiz, nüfus cüzdanı veya ehliyet gibi kamu kurum veya kuruluşlarından alınmış kimlik belgesi
• Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri ile 2014 yılında bağlı olduğu ticaret veya sanayi odasından alınmış faaliyet belgesi
• Vekaletname ile iştirak edeceklerin, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza beyannameleri
• Teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (teminat mektupları işin adına 2886 sayılı yasa kapsamında limit dahilinde süresiz olacaktır.)
• Dosya bedeli makbuzu
• 2014 yılında ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname
• Kadıköy Belediyesine ait herhangi bir vergi, harç, idari para cezası vb. diğer borçlarının bulunmadığına dair belge (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

Katılımcılar evraklarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekmektedir.

- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı