CAFERAĞA KAPALI SPOR SALONU İÇİNDEKİ BÜFE KİRAYA VERİLECEKTİR.

 

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N                Caferağa Kapalı Spor Salonu içindeki Büfe 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre açık arttırma suretiyle 3yıllığına 01.03.2018 Perşembe günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir.
                İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 01.03.2018 tarihinden bir gün öncesi 28.02.2018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır..

İŞİN TÜRÜ                 AYLIK MUH.BED                 GEÇİCİ TEMİNAT                ŞARTNAME BEDELİ
 
  Büfe                          2.750,00TL+KDV                     2.970,00TL                        250,00.TLİHALE GÜN VE SAATİ
01.03.2018 Saat 14.00’da
İSTENİLEN BELGELER

a) Kanuni ikametgah, (onaylı)
b) Nüfus sureti, (onaylı)
c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiyede şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kafe, kafeterya, büfe v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.
i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı