CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİNDE KAFETERYA KİRAYA VERİLECEKTİR

 

 

 E R T E L E M E   İ L A N I

 

 

            Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi zemin katında bulunan Kafeterya  2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle 5 yıllığına kiraya verilmek üzere 08.11.2018 Perşembe günü saat  14.00’da yapılan ihaleye katılımcı olmadığından 15 gün süreyle pazarlığa bırakılmasına, pazarlık ihalesinin aynı şartlarla 15.11.2018 Perşembe günü saat 14:00’de yapılmasına, ihalenin yapılmaması halinde pazarlığın 22.11.2018 Salı günü saat 14:00’de yapılmasına karar verilmiştir.  

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  15.11.2018  tarihinden bir gün öncesi 14.11.2018 günü, ertelenmesi halinde  ihale günü olan  22.11.2018  tarihinden bir gün öncesi 21.11.018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri  ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

 

 

 

İŞİN TÜRÜ                    AYLIK MUH.BED            GEÇİCİ TEMİNAT         ŞARTNAME BED.        SAAT

Kafeterya                  35.000,00TL+KDV             63.000,00TL                      1.000,00TL               14:00

 

 İSTENİLEN BELGELER

           a) Kanuni ikametgah, (onaylı)

           b) Nüfus sureti, (onaylı)

           c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,

           d) Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

           e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,       

            f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

           g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

           h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

          ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kafe, kafeterya, büfe v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı  ruhsat örneği.

           i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

                                                        

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı