CKM KİTAP-KIRTASİYE SATIŞ DÜKKANI KİRAYA VERİLECEKTİR.

NO:50/1                                                                      KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

 

            Kadıköy  Caddebostan Kültür Merkezi Zemin Katında bulunan  Kitap- Kırtasiye Satış Dükkanı 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık arttırma suretiyle 5 yıllığına  29.08.2019  Perşembe günü saat  14.00’da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  29.08.2019 tarihinden bir gün öncesi 28.08.2019 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri  ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır..

 

İŞİN TÜRÜ               AYLIK MUH.BED           GEÇİCİ TEMİNAT       ŞARTNAME BEDELİ

 Kitap -Kırtasiye       35.250,00TL+KDV         63.450,00TL                      1.000,00TL

 Satış Dükkanı

İHALE GÜN VE SAATİ

29.08.2019  Saat 14.00’da

                                                         

 

İSTENİLEN BELGELER

 a) Kanuni ikametgah, (onaylı)

 b) Nüfus sureti, (onaylı)

 c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,

 d)Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

 e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,       

 f)Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

 g)Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

h)İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi, gerekmektedir

 ı)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı