BÜFE KİRAYA VERİLECEKTİR

 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N



              19 Mayıs Mahallesi Acıbadem(Kozyatağı)hastanesi Karşısı Hürriyet Parkı içi servisli Büfe 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) suretiyle 5 yıllığına kiraya verilecektir.İhale Kadıköy Belediye Encümenince Kadıköy Belediyesi Binasında bulunan Encümen Toplantı salonunda 07.08.2014 Perşembe güne Saat:14.00’da yapılacaktır.
              İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 07.08.2014 tarihinden bir gün öncesi 06.08.2014 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır..


İŞİN TÜRÜ             AYLIK MUH.BED          GEÇİCİ TEMİNAT       ŞARTNAME BEDELİ
Servisli Büfe            2.750,00TL+KDV                   4.950,00TL                 500,00TL
Dükkanı

 

a)Kanuni İkametgah, (Onaylı)
b)Nüfus Sureti, (Onaylı)
c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d)Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e)Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f)Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde
kayıtlı bulunması,
g)Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması,
(Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
h)İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi ve
yukarıdaki d ve e maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
ı)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı