AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYRIŞTIRMA TESİSİ KİRAYA VERİLECEKTİR

NO:69/3

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

 

            Merdivenköy Mahallesi Şairarşi devamı E-5 yanında bulunan Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Tesisi 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle  5 yıllığına 07.11.2019 Perşembe  günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan  07.11.2019  tarihinden bir gün öncesi 06.11.2019 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

 

İŞİN TÜRÜ                       AYLIK MUH.BED             GEÇİCİ TEMİNAT    ŞARTNAME BEDELİ

              Ambalaj Atıkları      39.750.00.- TL/ay+KDV.        71.550.00.- TL.     1.000.00.TL.                          

                                        Toplama ve  Ayrıştırma Tesisi 

İHALE GÜN VE SAATİ

 07.11.2019  Saat 14.00’da 

                                                          

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:
a) Kanuni ikametgah, (onaylı)
b) Nüfus sureti, (onaylı) 
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,       
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
ı) Kiracı tarafından bu işi yapabilmek için ilgili yerlerden  (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından) alınmış olan Lisans Belgesi.
i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı